Úrad SŽK v Žiline: Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina, tel./Fax: 041/76 45 195; e-mail: uradkomory@szk.sk
Slovenská živnostenská komora
Kancelária úradu komory v Bratislave: Račianska 71, 832 59 Bratislava, tel./Fax: 02/44 46 14 00; e-mail: riaditel@szk.sk

Adresár

Ponuky členov SŽK

Živnostenské noviny

Živnostenské noviny

Partneri

Generálny partner

VUB - Generálny partner

Regionálna rozvojová agentúra
Regionálna rozvojová agentúra
Partner pre Váš rozvoj

Zákony pre ľudí

Odkazy na iné stránky

Staršie články

Preddavky na daň

Preddavky na daň v priebehu preddavkového obdobia platí daňovník, ktorého posledná známa daňová povinnosť presiahla 1 659,70 €, pričom preddavkové obdobie je obdobie od 1. dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie do posledného dňa lehoty na podanie daňového priznania v nasledujúcom zdaňovacom období.

Po skončení zdaňovacieho obdobia sa preddavky na daň zaplatené na toto zdaňovacie obdobie započítajú na úhradu dane za toto zdaňovacie obdobie.

Daňovník, ktorého posledná známa daňová povinnosť presiahla 1 659,70 € a nepresiahla 16 596,96 €, platí štvrťročné preddavky na daň na bežné zdaňovacie obdobie, a to vo výške 1/4 poslednej známej daňovej povinnosti, ak tento zákon neustanovuje inak. Štvrťročné preddavky na daň sú splatné do konca každého kalendárneho štvrťroka.

Daňovník, ktorého posledná známa daňová povinnosť presiahla 16 596,96 €, platí mesačné preddavky na daň na bežné zdaňovacie obdobie, a to vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti, ak tento zákon neustanovuje inak. Mesačné preddavky na daň sú splatné do konca každého kalendárneho mesiaca.

V odôvodnených prípadoch môže správca dane na žiadosť daňovníka určiť preddavky inak, ak suma preddavkov nezodpovedá predpokladanej výške dane, na ktorú sú platené.

Poslednou známou daňovou povinnosťou je daň vypočítaná zo základu dane uvedeného v poslednom daňovom priznaní, zníženého o nezdaniteľnú časť základu dane (vo výške 19,2-násobku sumy životného minima), platnú v zdaňovacom období, na ktoré sú platené preddavky na daň pri použití príslušnej sadzby dane, znížená o zápočet dane zaplatenej v zahraničí, o daňový bonus a o daň vybranú zrážkou, odpočítavanú ako preddavok na daň. Pri zmene poslednej známej daňovej povinnosti z podaného daňového priznania v bežnom zdaňovacom období k začiatku preddavkového obdobia sa preddavky na daň splatné do začiatku tohto preddavkového obdobia nemenia, pričom ak preddavky na daň zaplatené do tejto zmeny sú vyššie ako preddavky vypočítané z podaného daňového priznania, suma preddavkov z poslednej známej daňovej povinnosti prevyšujúca sumu preddavkov vypočítanú z podaného daňového priznania sa započíta na úhradu ďalších preddavkov na daň platených po tejto zmene alebo sa na základe žiadosti daňovníkovi vrátia.

Ak daňovník skončil podnikanie, inú samostatnú zárobkovú činnosť, prenájom a výkon závislej činnosti a poberanie vymedzených príjmov, z ktorých sa platia preddavky na daň, nie je povinný platiť preddavky na daň, a to od platby preddavku, ktorá je splatná po dni, v ktorom došlo k zmene rozhodujúcich skutočností. Tieto skutočnosti však musí oznámiť správcovi dane.

Preddavky na daň neplatí daňovník, ktorý poberal v predchádzajúcom zdaňovacom období len príjmy z kapitálového majetku alebo ostatné príjmy, alebo z ktorých sa daň vyberá zrážkou alebo príjmy zo závislej činnosti, na ktoré vyberá preddavok zamestnávateľ.

Daňovník, ktorého základ dane tvorí súčet čiastkových základov dane a jedným z nich je aj čiastkový základ dane z príjmov zo závislej činnosti, neplatí preddavky na daň, ak tento čiastkový základ dane tvorí viac ako 50 % z celkového základu dane. Ak čiastkový základ dane z príjmov zo závislej činnosti tvorí 50 % a menej, preddavky na daň sa platia v polovičnej výške.

Spravuje RALPH 2008-2014 posledná aktualizácia: 26.11.2014