Úrad SŽK v Žiline: Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina, tel./Fax: 041/76 45 195; e-mail: uradkomory@szk.sk
Slovenská živnostenská komora
Kancelária úradu komory v Bratislave: Račianska 71, 832 59 Bratislava, tel./Fax: 02/44 46 14 00; e-mail: riaditel@szk.sk

O nás - SLOVENSKÁ ŽIVNOSTENSKÁ KOMORA

Ponuky členov SŽK

Živnostenské noviny

Živnostenské noviny

Partneri

Generálny partner

VUB - Generálny partner

Regionálna rozvojová agentúra
Regionálna rozvojová agentúra
Partner pre Váš rozvoj

Zákony pre ľudí

Odkazy na iné stránky

Staršie články

Slovenská živnostenská komora (ďalej len SŽK) bola ustanovená v zmysle zákona č. 126/1998 Z. z. dňa 12. decembra 1998 v Žiline. Sídlom komory zo zákona je Žilina. Ustanovujúceho zhromaždenia delegátov (ďalej UZD) sa zúčastnilo 96 delegátov - za každý kraj Slovenska po 12 delegátov, ktorí zastupovali 482 zakladajúcich členov komory podnikajúcich ako fyzické osoby. Prítomní delegáti schválili štatút komory, volebný a rokovací poriadok a taktiež predstavenstvo a dozornú radu komory. Prvým predsedom komory bol zvolený Dušan Hruštinec, od roku 2004 je predsedom SŽK Ing. Vojtech Gottschall.

Komora ako samosprávna právnická osoba výrazne ovplyvňuje oblasť živnostenského podnikania v SR, najmä pri plnení verejnoprávnych úloh, pri využívaní poznatkov kontrolných orgánov, ako Slovenskej obchodnej inšpekcie, štátnych skúšobní a pod.

Pôsobnosť komory súvisí s jej poslaním, najmä v oblasti rozvoja malého a stredného podnikania, ochranou a podporou svojich členov (členstvo v komore je dobrovoľné), v rokoch 1999 - 2004 pri posudzovaní a vyjadrovaní sa k žiadostiam o vydanie koncesie, k riadnemu a odbornému prevádzkovaniu živnosti. Od roku 2001 SŽK v zmysle § 22 Živnostenského zákona vykonáva skúšky odbornej spôsobilosti pre remeselné živnosti. Za roky 2001 – 2007 bolo vykonaných vyše štyritisíc skúšok odbornej spôsobilosti, najmä v živnostiach kozmetické služby, holičstvo a kaderníctvo, pohostinská činnosť, stolárstvo, murárstvo a iné. V rokoch 2006 – 2007 v zmysle zákona o pohrebníctve sa v SŽK konali aj kvalifikačné skúšky pre prevádzkovanie pohrebiska, pohrebnej služby a krematória. Jedna z hlavných činností je zameraná na vzdelávanie a poradenstvo. SŽK má potvrdenie o akreditácii pre vzdelávacie aktivity: „Príprava na začatie prevádzkovania, alebo vykonávania samostatne zárobkovej činnosti“, „Ako podnikať“, „Odborná príprava na prevádzkovanie pohrebiska, pohrebnej služby a krematória“, „Školenie a distančné školenie z nariadenia ES 852/2004 o hygiene potravín“ Úlohy krajských, resp. okresných zložiek komory sa týkajú najmä vzťahu k miestnym orgánom štátnej správy a obciam, ale aj posudzovania žiadateľov o členstvo v komore. V komore pracujú celoslovenské odborné odvetvové sekcie so zameraním na plnenie úloh vyplývajúcich SŽK zo zákona o SŽK a Živnostenského zákona, pri Predstavenstve SŽK pôsobia výbory, a to Výbor pre legislatívu, Ekonomický výbor, Výbor pre vzdelávanie a Mediálny výbor.

Komora významne vstupuje do procesu odborného vzdelávania v stredných odborných učilištiach a združených stredných školách. Deleguje svojich členov do skúšobných komisií pri záverečných skúškach, vyjadruje sa k žiadostiam fyzických osôb o zriadenie pracoviska praktického vyučovania a pod. Spolupracuje s Ministerstvom školstva SR pri príprave legislatívnych návrhov pre zabezpečenie kvalitnej odbornej pripravenosti živnostníkov a malých a stredných podnikateľov a ich celoživotné vzdelávanie.

Komora pri napĺňaní svojich cieľov aktívne spolupracuje s inými komorami v tuzemsku a v zahraničí, s obcami, s univerzitami a s inými právnickými subjektami, najmä regionálnymi kanceláriami SOPK, RPIC a RRA, s SPPK, úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny a ostatnými.

Slovenská živnostenská komora má zastúpenie prostredníctvom svojich nominovaných členov v rôznych komisiách a výboroch, či už v NR SR alebo na jednotlivých ministerstvách.

Čo sa týka histórie, živnostenské podnikanie bolo v bývalej Československej republike zrušené v roku 1952. Do toho obdobia boli živnostníci združovaní do živnostenských spoločenstiev, vlastnili 52 živnostenských (remeselníckych) domov a 77 regionálnych kancelárií.

Z pohľadu súčasnosti začalo živnostníctvo vznikať v zmysle vyhl. č. 2/88 Zb. a následne Vyhl. č.105/90 v nadväznosti na Živnostenský zákon č. 455/91 Zb., ktorý s niektorými novelami platí až po dnešné obdobie. Od roku 1990 sú živnostníci a podnikatelia organizovaní v občianskych združeniach v zmysle zák. č. 83/90 Zb., ako sú živnostenské spoločenstvá, cechy, zväzy, asociácie a pod., ktoré pôsobia ako na regionálnej, tak i profesijnej úrovni.

Hlavné úlohy a odporúčania pre činnosť SŽK na obdobie rokov 2008-2010

STABILIZÁCIA A RAST ČLENSKEJ ZÁKLADNE

Členskú základňu chápeme ako stabilizačný a mobilizačný prvok autority a akcieschopnosti Slovenskej živnostenskej komory. Pre dosiahnutie tohto cieľa je potrebné predovšetkým:

VNÚTRO–KOMOROVÁ LEGISLATÍVA

Vnútro-komorová dokumentácia vychádzajúca zo zákona č. 126/1998 Z. z. a Štatútu SŽK je súbor dokumentov upravujúcich vzťahy vo vnútri komory z hľadiska organizačného, ekonomického, pracovných vzťahov, kompetenčných a inštitucionálnych vzťahov do vnútra i navonok:

ÚČASŤ SŽK V ORGÁNOCH ŠTÁTNEJ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY

Cieľom je zabezpečiť prenos informácií a požiadaviek živnostenskej obce na orgány každého stupňa a spätne realizovať opatrenia vedúce k zlepšovaniu podnikateľského prostredia:

BALÍKY SLUŽIEB PRE ČLENOV A NEČLENOV SŽK A ŽIVNOSTNÍKOV

Rozhodujúci nástroj aktívnej politiky SŽK pre podporu a rozvoj podnikateľského prostredia, ako aj postavenia SŽK v inštitucionálnom systéme na Slovensku, k tomu odporúčame:

PLNENIE ÚLOH SŽK VYKONÁVANÝCH VO VEREJNOM ZÁUJME

Realizáciou navrhovaných opatrení dosiahnuť kvalitatívne vyššiu a odbornejšiu úroveň samostatného prevádzkovania živností, najmä u remeselných podnikateľských subjektov:

BUDOVANIE ODBORNÝCH ODVETVOVÝCH SEKCIÍ (OOS SŽK)

OOS chápeme ako rozhodujúce odborné a profesijne štruktúry SŽK, ktoré vstupujú na základe poznatkov a skúseností do celoplošného prierezového procesu v legislatívnej oblasti, oblasti pracovno-právnej, vzdelávacej, ekonomickej v danom segmente tak, aby podmienky prevádzkovania remesla alebo živnosti boli na porovnateľnej úrovni v súlade so všeobecne platnými národnými normami, ako aj normami krajín EÚ, k tomu odporúčame:

MEDIÁLNA POLITIKA SŽK

Najvýznamnejší nástroj pre zabezpečenie informácií členom SŽK, živnostenskej obci, ako aj celej verejnosti o aktivitách, postavení a výsledkoch SŽK.

Zodpovednosť za plnenie úloh preberajú zamestnanci SŽK, volené orgány a funkcionári SŽK podľa kompetencií v zmysle Štatútu SŽK a Organizačného poriadku SŽK.

Bratislava 6. máj.2008
Predstavenstvo SŽK
Spravuje RALPH 2008-2014 posledná aktualizácia: 23.11.2014