Slovenská živnostenská komora
Úrad SŽK v Žiline: Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina, Tel.: 041/76 45 195; E-mail: uradkomory@szk.sk
Kancelária úradu komory v Bratislave:
Račianska 71, 832 59 Bratislava, tel./fax: 02/44 46 14 00; E-mail: riaditel@szk.sk
Kancelária úradu komory v Košiciach:
Kukučínova 23, 040 01 Košice, tel./fax: 055/6941736; E-mail: bohacik@szk.sk
Generálny partner SŽK - VUB banka

Aktuality a komentáre

VÚB banka informuje

12.5.2016 | PARTNERI
VUB

Nová ponuka výhod pre členov Slovenskej živnostenskej komory od VÚB banky. Viac info »

PRÍLEŽITOSTI PRE SLOVENSKÝCH PODNIKATEĽOV V ROZVOJOVEJ SPOLUPRÁCI

21.4.2016

Na včerajšom podujatí organizovanom projektom Rozvojmajstri a Ministerstvom financií SR slovenskí podnikatelia hľadali možnosti zapojenia sa do rozvojových projektov financovaných medzinárodnými finančnými inštitúciami.

Cieľom podujatia organizovaného projektom Rozvojmajstri, ktorý je iniciatívou MF SR bolo vytvoriť priestor na spoluprácu medzi slovenskými podnikateľmi a medzinárodnými inštitúciami. Počas individuálnych stretnutí podnikateľov a bankárov sa hovorilo o spoločných projektoch, možnostiach ich financovania, zapojenia sa do medzinárodných konzorcií a obstarávaní. Na podujatí sa zúčastnilo 40 firiem a po prvýkrát u nás na jednom mieste sa zišlo 6 medzinárodných a finančných inštitúcii (Európska banka pre obnovu a rozvoj - EBRD, Európska investičná banka - EIB, Rozvojová banka Rady Európy - CEB, Medzinárodná finančná korporácia - IFC, Medzinárodná investičná banka - IIB, Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu Európy - OSCE a EXIMBANKA SR.

Viac informácií nájdete na webe: http://www.rozvojmajstri.sk

Členstvo v Slovenskej živnostenskej komore

20.4.2016

Slovenská živnostenská komora je nezisková samostatná právnická osoba, ktorej činnosť je financovaná z jej vlastných príjmov. Členstvo v SŽK je dobrovoľné na rozdiel od viacerých európskych krajín. Napríklad v Nemecku nemôžete legálne podnikať, pokiaľ nie ste zaregistrovaní v Handwerkskammer (Remeselná komora). Na Slovensku je viacero organizácií, ktoré sa tvária, že chcú zastupovať podnikateľov, ale jedine Slovenská živnostenská zákona bola ustanovená zo zákona č. 126/1998 Z. z., aby presadzovala predovšetkým záujmy živnostníkov, malých a stredných podnikateľov. Podarilo sa nám pre nich od roku 1998 presadiť niekoľko významných výhod, aj keď to ide niekedy veľmi ťažko. Prostredníctvom našich členov máme zastúpenie vo výboroch a komisiách na rôznych ministerstvách, vo VÚC, ÚPSVaR a iných inštitúciách. Problém je však v tom, že stále nemáme v našich radoch dostatok odborníkov, ktorí sa dobre vyznajú v danej problematike a boli by ochotní ako zástupcovia našej komory presadzovať záujmy živnostníkov, malých a stredných podnikateľov na Slovensku.

Týmto by sme chceli vyzvať všetkých, ktorí podnikajú na základe Osvedčenia o živnostenskom podnikaní a majú záujem podieľať sa na činnosti Slovenskej živnostenskej komory aj tým, že ju budú zastupovať ako odborníci v rôznych štátnych inštitúciách a sami sa budú podieľať na zjednodušení legislatívy a zlepšení podmienok pre podnikanie na Slovensku.

Prihlášku nájdete v sekcii Orgány a dokumenty.

Ďakujeme a tešíme sa na našu ďalšiu spoluprácu.

PROGRAMOVÉ TÉZY SŽK 2016-17

16.4.2016

PROGRAMOVÉ TÉZY na zlepšenie podnikateľského prostredia SZČO, malých a stredných podnikov pre obdobie rokov 2016 - 2017, I. etapa

Členovia Slovenskej živnostenskej komory pre zlepšenie podnikateľského prostredia na Slovensku navrhujú:

  1. Zrovnoprávniť SZČO s obchodnými spoločnosťami vzhľadom na ručenie celým svojim majetkom
  2. Zrušiť povinné minimálne odvody pre živnostníkov
  3. Znížiť administratívnu záťaž a náklady pre živnostníkov na minimum
  4. ...
Celý dokument »

Certifikovaní zamestnávatelia prichádzajú s ponukou učebných miest
na šk. rok 2016/2017

27.1.2016

Bratislava, 18. januára 2016 – Zamestnávatelia združení v Rade vlády pre odborné vzdelávanie a prípravu vstupujú do nového roka s aktualizovanými počtami podnikov po certifikácii, ktoré sú spôsobilé poskytovať praktické vyučovanie v rámci systému duálneho vzdelávania na šk. rok 2016/2017.

Tlačová správa » Tlačová správa - prezentácia »

Vzdelávací program Sladovník - Pivovarník

Slovenská živnostenská komora organizuje vzdelávací program Sladovník – Pivovarník v rozsahu 350 hodín od septembra 2014. Po absolvovaní uvedeného vzdelávacieho programu a kvalifikačnej skúšky na overenie odbornej spôsobilosti si absolvent môže otvoriť živnosť bez praxe. Viac info »

V y h l á s e n i e !

5.11.2015

Predstavenstvo Slovenskej živnostenskej komory sa týmto dôrazne dištancuje od svojvoľných aktivít bývalého predsedu a bývalého člena SŹK Ing. Tomáša Novotného, MBA, na ktorého je Krajským súdom v Košiciach vydané predbežné opatrenie, ale napriek tomu v týchto dňoch rozposiela doporučenou zásielkou pozvánku na „riadne celoslovenské Zhromaždenie delegátov“ na deň 18. novembra 2015 o 9.00 hod. v Spojenej škole na Slančíkovej č. 2 v Nitre.

Zhromaždenie delegátov v zmysle § 8, ods. 3, písm. d) zákona č. 126/1998 Z. z. o Slovenskej živnostenskej komore zvoláva Predstavenstvo Slovenskej živnostenskej komory, ktoré však žiadnym svojím uznesením konanie tohto zhromaždenia delegátov neschválilo a upozorňuje členov, delegátov a funkcionárov SŽK, že jeho organizovanie je protizákonné.

Žilina 5. november 2015
Predstavenstvo Slovenskej živnostenskej komory Výňatok z uznesenia Krajského súdu v Žiline

Dôležité oznamy SŽK !

22.10.2015

Slovenská živnostenská komora oznamuje, že Uznesením zo dňa 12. októbra 2015 Krajský súd v Košiciach potvrdil uznesenie vydané Okresným súdom Košice II., ktorý bývalému predsedovi SŽK Ing. Tomášovi Novotnému, MBA nariadil predbežným opatrením povinnosť, aby sa zdržal výkonu práv a povinností predsedu Slovenskej živnostenskej komory v zmysle zákona č. 126/1998 Z. z. o Slovenskej živnostenskej komore a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj Štatútu SŽK v tomto rozsahu:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

11.8.2015

Slovenská živnostenská komora so sídlom v Žiline oznamuje, že právoplatným uznesením Predstavenstva Krajskej zložky Košice č. 3/2015 z 23. januára 2015 v zmysle článku 5.1., ods. 1, písm. a) a článku 7, ods. 2, písm. a) a b) Štatútu Slovenskej živnostenskej komory bol Ing. Tomáš Novotný, MBA v y l ú č e n ý z členstva v Slovenskej živnostenskej komore.

Predstavenstvo Slovenskej živnostenskej komory na svojom zasadnutí dňa 26. marca 2015 prerokovalo odvolanie Ing. Tomáša Novotného, MBA voči vylúčeniu z členstva v Slovenskej živnostenskej komore a svojím uznesením č. 35-15 z 26. marca 2015 potvrdilo vylúčenie Ing. Tomáša Novotného, MBA z členstva v Slovenskej živnostenskej komore.

Slovenská živnostenská komora so sídlom v Žiline upozorňuje, že Ing. Tomáš Novotný, MBA nemá po vylúčení z členstva v Slovenskej živnostenskej komore žiadne oprávnenie konať a vystupovať za Slovenskú živnostenskú komoru a jeho prípadné konanie za Slovenskú živnostenskú komoru je bez právneho významu.