Slovenská živnostenská komora
Úrad SŽK v Žiline: Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina, tel./Fax: 041/76 45 195; E-mail: uradkomory@szk.sk
Kancelária úradu komory v Bratislave:
Račianska 71, 832 59 Bratislava, tel./fax: 02/44 46 14 00; E-mail: riaditel@szk.sk
Kancelária úradu komory v Košiciach:
Kukučínova 23, 040 01 Košice, tel./fax: 055/6941736; E-mail: bohacik@szk.sk
Generálny partner SŽK - VUB banka

Aktuality a komentáre

Erasmus +, Program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport

21.5.2015

Hotelová akadémia na Južnej triede 10 v Košiciach je od roku 2003 úspešne zapojená do programov EÚ Leonardo da Vinci a Eramus+ v mobilitách žiakov, učiteľov a odborných pracovníkov v OVP. Aj v šk. roku 2014/15 bol škole schválený projekt v aktivite KA1 pre 16 učiteľov a pracovníkov v OVP. Cieľom projektu bolo formou školení, účasťou na workshopoch, účasťou (hospitáciami) na teoretickej a praktickej príprave žiakov v rámci profilových odborných predmetov pre profesie kuchár, čašník, cukrár, pekár, pohostinstvo a hotelierstvo, gastronómia, informatika, cestovný ruch získať informácie z uplatňovaných foriem , metód, výstupov v OVP. Viac info »

Nábor na pozície senior poradcov pre program Small Business Support

13.5.2015

Ministerstvo financií SR v spolupráci s Európskou bankou pre obnovu a rozvoj (EBOR) zabezpečuje nábor senior výkonných pracovníkov – skúsených na pozícií senior manažmentu - zo sektora slovenských podnikateľských subjektov a slovenských konzultantov ako senior poradcov pre program Small Business Support (SBS).

Požiadavky pre uchádzačov na pozíciu Senior Industrial Adviser, ako aj bližšie informácie k programu SBS sú zverejnené na stránke: http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6523&NewsID=205

V prípade záujmu o uvedenú pozíciu prosíme zaslať profesijný štruktúrovaný životopis v anglickom jazyku v termíne do 21. mája 2015 na email iveta.lukacova@mfsr.sk.

Najkratšie volebné obdobie predsedu SŽK alebo najrušnejší rok v histórii komory

Presne pred rokom sa rovnako ako každý rok konali v krajských zložkách komory zhromaždenia delegátov. Nebolo by na tom nič zvláštneho, keby nebolo pred voľbami orgánov SŽK a člen Predstavenstva SŽK Ing. Tomáš Novotný, MBA nezačal vyvíjať mimoriadnu aktivitu a doslova vnucovať predsedom KZK svoju účasť na zhromaždeniach, kde kritizoval doterajšiu činnosť komory, predovšetkým slabú aktivitu vtedajšieho predsedu pri vystupovaní voči štátnym inštitúciám a v médiách. Sľuboval zviditeľnenie komory na všetkých úrovniach či už v regiónoch, alebo v rámci celého Slovenska, ba dokonca aj v zahraničí. Viac info »

Vzdelávací program Sladovník - Pivovarník

Slovenská živnostenská komora organizuje vzdelávací program Sladovník – Pivovarník v rozsahu 350 hodín od septembra 2014. Po absolvovaní uvedeného vzdelávacieho programu a kvalifikačnej skúšky na overenie odbornej spôsobilosti si absolvent môže otvoriť živnosť - bez praxe. Viac info »

Snem Cechu kachliarov a krbárov SR

16.3.2015

V sobotu dňa 7. marca 2015 sa v areáli firmy Kachliarstvo a krby s. r. o. vo Veľkom Rovnom – časť Madzín konal XII. snem Cechu kachliarov a krbárov SR, ktorého sa za Slovenskú živnostenskú komoru zúčastnil Ján Martiniak poverený výkonom funkcie predsedu SŽK a za Krajskú zložku komory Žilina jej predseda Ing. Pavol Višňovský, PhD. Súčasťou programu bolo aj postavenie tradičnej pece, v ktorej sa kúrilo a prevádzalo meranie emisií, tradičného sporáku a otvoreného krbu, v ktorých sa aj kúrilo, fínskej pece, v ktorej sa piekla pizza, Kuznecovej pece, v ktorej sa piekol chlieb a mäso, modernej pece na tradičný spôsob, v ktorej sa taktiež kúrilo. Prizvaní boli okrem iných aj zo Skúšobného ústavu Praha, z OŽP MV SR a SŽZ. Viac info »

Registrácia na Virtuálnu registračnú pokladnicu spustená

Už takmer dva týždne si môžu podnikatelia podať žiadosť o pridelenie kódu Virtuálnej registračnej pokladnice (VRP). Počas prvého dňa - 2.3.2015 (pondelok) tak spravilo takmer 500 podnikateľov. Táto bezplatná aplikácia umožní tým, ktorí musia od 1. apríla podľa zákona používať registračnú pokladnicu, splniť si novú povinnosť bezplatne a pri minimálnej administratívnej záťaži. Viac info »

Tlačová správa

26.2.2015

Bratislava, 23. februára 2015 – Sedem stavovských a profesijných organizácii zastupujúcich zamestnávateľov sa dnes stretlo, aby vyjadrili svoje jednotné stanovisko k pripravovanému zákonu o odbornom vzdelávaní a príprave. Spája ich obava o vykonateľnosť zákona, konkrétne časti o praktickom vyučovaní žiakov u zamestnávateľov, ktoré nespĺňa dohodnutú filozofiu, koncepciu a princípy duálneho systému vzdelávania. Duálne vzdelávanie podľa zamestnávateľov musí byť vykonávané v úzkej súčinnosti štátu a stavovských a profesijných organizácii. Viac info »

Čo sa stalo v uplynulých dňoch v SŽK KZ Košice?

Oslovujú nás členovia SŽK z Krajskej zložky Košice, ale aj iných krajských zložiek s otázkami, čo sa vlastne deje v SŽK v Košiciach, lebo počúvajú rôzne „šumy“ z viacerých zdrojov a chcú poznať náš názor. Celý problém nastal tým, že členovia Predstavenstva SŽK KZ Košice a Predstavenstva SŽK odmietli podporovať „podivné“ aktivity v SŽK dnes už bývalého predsedu SŽK Ing. T. Novotného, MBA. Viac info »

Ako komunikovať s Finančnou správou

Existuje niekoľko spôsobov ako komunikovať s našou organizáciou. Najčastejšie klienti využívajú infolinku 048 /4317 222. Mailovú komunikáciu zabezpečujeme prostredníctvom aplikácie Live Agent. Sťažnosti a podnety prijímame na viacerých emailových adresách. Podnety týkajúce sa trestnej činnosti v oblasti DPH, spotrebných daní, ale aj nezákonného dovozu, vývozu a tranzitu drog a nebezpečných materiálov, porušovania colných predpisov alebo práv duševného vlastníctva prevezmeme na zelenej linke +421 (800) 110110. Naša poštová adresa je Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica. Viac info »

Predĺžené fungovanie Call centra

Od 1. októbra 2014 sa podstatne zmenili predpisy, ktoré upravujú systém používania kontrolných známok. Ochrana zdravia spotrebiteľov, ale aj snaha o zníženie daňových únikov na spotrebných daniach viedli k legislatívnym zmenám, ktoré priniesli zmeny v oblasti tlače, distribúcie a vo vedení evidencie nových kontrolných známok.

Od 1. októbra zabezpečuje tlač kontrolných známok podľa nového systému tlače, distribúcie a použitia kontrolných známok už len jedna, a to štátna tlačiareň, ktorou je Mincovňa Kremnica. Tento štátny podnik je zároveň jediným miestom, kde sa odberateľom vydávajú kontrolné známky. Dohľad nad nakladaním s kontrolnými známkami a ich likvidáciou v tlačiarni vykonáva finančná správa. Nový elektronický systém kontrolných známok s dokonalejšími ochrannými prvkami by mal prispieť k sprehľadneniu trhu s liehovinami. Viac info »

Potravinová pomoc ako daňový výdavok

Bezodplatné odovzdanie zásob potravín Potravinovej banke Slovenska sa bude od 1. januára 2015 považovať za daňový výdavok. A to bez ohľadu na to, či sa cena týchto potravín pred uplynutím doby ich trvanlivosti postupne znižovala.

S touto zmenou prichádza novela zákona o dani z príjmov. Daňovník musí mať doklad o tom, že zásoby potravín odovzdal bezodplatne na základe zmluvy uzatvorenej s Potravinovou bankou Slovenska.

Inak do daňových výdavkov môže zahrnúť obstarávaciu cenu zásob tovaru s dobou trvanlivosti len v tom prípade, ak preukáže, že pre uplynutím doby spotreby jeho cenu postupne znižoval. Môže tak urobiť napríklad internou smernicou, z ktorej bude zrejmé kedy, v akej výška a za akých podmienok znižoval cenu tovaru. Viac info »

VZNESENÉ PRIPOMIENKY V RÁMCI MEDZIREZORTNÉHO PRIPOMIENKOVÉHO KONANIA

Dátum: 19.11.2014

Návrh zákona o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Počet vznesených pripomienok, z toho zásadných: 64/11

VZNESENÉ PRIPOMIENKY V RÁMCI MEDZIREZORTNÉHO PRIPOMIENKOVÉHO KONANIA »

Inovácia Žilinského kraja 2014

Dátum: 10.11.2014

Žilinský samosprávny kraj vyhlásil už 8. ročník ocenenia pod názvom „Inovácia Žilinského kraja 2014“. Cieľom realizácie inovačného ocenenia je podpora záujmu o inovačný rozvoj v Žilinskom kraji, propagácia inovačných aktivít a zlepšenie informovanosti o aktivitách v oblasti inovácií.
Zapojte sa aj Vy do tohto ocenenia a podporte tak túto aktivitu.

Účasťou na tomto ocenení môžete len získať, nakoľko:

Viac informácií o podmienkach účasti nájdete v priloženom materiáli Podmienky ucasti – Male a stredne podniky, prípadne aj na stránke www.zilinskazupa.sk (v časti Samospráva / Podujatia).

Termín na zaslanie prihlášky je do 15. decembra 2014.

Podmienky účasti » Prihlasovací formulár »