Slovenská živnostenská komora
Úrad SŽK v Žiline: Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina, Tel.: 041/76 45 195; E-mail: uradkomory@szk.sk
Kancelária úradu komory v Bratislave:
Račianska 71, 832 59 Bratislava, tel./fax: 02/44 46 14 00; E-mail: riaditel@szk.sk
Kancelária úradu komory v Košiciach:
Kukučínova 23, 040 01 Košice, tel./fax: 055/6941736; E-mail: bohacik@szk.sk
Generálny partner SŽK - VUB banka

Aktuality a komentáre

Dôležitý oznam!

11.8.2015

Slovenská živnostenská komora so sídlom v Žiline oznamuje, že právoplatným uznesením Predstavenstva Krajskej zložky Košice č. 3/2015 z 23. januára 2015 v zmysle článku 5.1., ods. 1, písm. a) a článku 7, ods. 2, písm. a) a b) Štatútu Slovenskej živnostenskej komory bol Ing. Tomáš Novotný, MBA v y l ú č e n ý z členstva v Slovenskej živnostenskej komore.

Predstavenstvo Slovenskej živnostenskej komory na svojom zasadnutí dňa 26. marca 2015 prerokovalo odvolanie Ing. Tomáša Novotného, MBA voči vylúčeniu z členstva v Slovenskej živnostenskej komore a svojím uznesením č. 35-15 z 26. marca 2015 potvrdilo vylúčenie Ing. Tomáša Novotného, MBA z členstva v Slovenskej živnostenskej komore.

Slovenská živnostenská komora so sídlom v Žiline upozorňuje, že Ing. Tomáš Novotný, MBA nemá po vylúčení z členstva v Slovenskej živnostenskej komore žiadne oprávnenie konať a vystupovať za Slovenskú živnostenskú komoru a jeho prípadné konanie za Slovenskú živnostenskú komoru je bez právneho významu.

Exportné fórum

17.6.2015

Ministerstvo pozýva podnikateľov na Exportné fórum, počas ktorého sú plánované krátke prezentácie obchodno-ekonomických diplomatov Slovenskej republiky o exportných a investičných možnostiach vo vybraných teritóriách a interaktívna diskusia. Viac info a program »

Erasmus +, Program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport

21.5.2015

Hotelová akadémia na Južnej triede 10 v Košiciach je od roku 2003 úspešne zapojená do programov EÚ Leonardo da Vinci a Eramus+ v mobilitách žiakov, učiteľov a odborných pracovníkov v OVP. Aj v šk. roku 2014/15 bol škole schválený projekt v aktivite KA1 pre 16 učiteľov a pracovníkov v OVP. Cieľom projektu bolo formou školení, účasťou na workshopoch, účasťou (hospitáciami) na teoretickej a praktickej príprave žiakov v rámci profilových odborných predmetov pre profesie kuchár, čašník, cukrár, pekár, pohostinstvo a hotelierstvo, gastronómia, informatika, cestovný ruch získať informácie z uplatňovaných foriem , metód, výstupov v OVP. Viac info »

Najkratšie volebné obdobie predsedu SŽK alebo najrušnejší rok v histórii komory

Presne pred rokom sa rovnako ako každý rok konali v krajských zložkách komory zhromaždenia delegátov. Nebolo by na tom nič zvláštneho, keby nebolo pred voľbami orgánov SŽK a člen Predstavenstva SŽK Ing. Tomáš Novotný, MBA nezačal vyvíjať mimoriadnu aktivitu a doslova vnucovať predsedom KZK svoju účasť na zhromaždeniach, kde kritizoval doterajšiu činnosť komory, predovšetkým slabú aktivitu vtedajšieho predsedu pri vystupovaní voči štátnym inštitúciám a v médiách. Sľuboval zviditeľnenie komory na všetkých úrovniach či už v regiónoch, alebo v rámci celého Slovenska, ba dokonca aj v zahraničí. Viac info »

Vzdelávací program Sladovník - Pivovarník

Slovenská živnostenská komora organizuje vzdelávací program Sladovník – Pivovarník v rozsahu 350 hodín od septembra 2014. Po absolvovaní uvedeného vzdelávacieho programu a kvalifikačnej skúšky na overenie odbornej spôsobilosti si absolvent môže otvoriť živnosť - bez praxe. Viac info »

Snem Cechu kachliarov a krbárov SR

16.3.2015

V sobotu dňa 7. marca 2015 sa v areáli firmy Kachliarstvo a krby s. r. o. vo Veľkom Rovnom – časť Madzín konal XII. snem Cechu kachliarov a krbárov SR, ktorého sa za Slovenskú živnostenskú komoru zúčastnil Ján Martiniak poverený výkonom funkcie predsedu SŽK a za Krajskú zložku komory Žilina jej predseda Ing. Pavol Višňovský, PhD. Súčasťou programu bolo aj postavenie tradičnej pece, v ktorej sa kúrilo a prevádzalo meranie emisií, tradičného sporáku a otvoreného krbu, v ktorých sa aj kúrilo, fínskej pece, v ktorej sa piekla pizza, Kuznecovej pece, v ktorej sa piekol chlieb a mäso, modernej pece na tradičný spôsob, v ktorej sa taktiež kúrilo. Prizvaní boli okrem iných aj zo Skúšobného ústavu Praha, z OŽP MV SR a SŽZ. Viac info »

Registrácia na Virtuálnu registračnú pokladnicu spustená

Už takmer dva týždne si môžu podnikatelia podať žiadosť o pridelenie kódu Virtuálnej registračnej pokladnice (VRP). Počas prvého dňa - 2.3.2015 (pondelok) tak spravilo takmer 500 podnikateľov. Táto bezplatná aplikácia umožní tým, ktorí musia od 1. apríla podľa zákona používať registračnú pokladnicu, splniť si novú povinnosť bezplatne a pri minimálnej administratívnej záťaži. Viac info »

Tlačová správa

26.2.2015

Bratislava, 23. februára 2015 – Sedem stavovských a profesijných organizácii zastupujúcich zamestnávateľov sa dnes stretlo, aby vyjadrili svoje jednotné stanovisko k pripravovanému zákonu o odbornom vzdelávaní a príprave. Spája ich obava o vykonateľnosť zákona, konkrétne časti o praktickom vyučovaní žiakov u zamestnávateľov, ktoré nespĺňa dohodnutú filozofiu, koncepciu a princípy duálneho systému vzdelávania. Duálne vzdelávanie podľa zamestnávateľov musí byť vykonávané v úzkej súčinnosti štátu a stavovských a profesijných organizácii. Viac info »

Čo sa stalo v uplynulých dňoch v SŽK KZ Košice?

Oslovujú nás členovia SŽK z Krajskej zložky Košice, ale aj iných krajských zložiek s otázkami, čo sa vlastne deje v SŽK v Košiciach, lebo počúvajú rôzne „šumy“ z viacerých zdrojov a chcú poznať náš názor. Celý problém nastal tým, že členovia Predstavenstva SŽK KZ Košice a Predstavenstva SŽK odmietli podporovať „podivné“ aktivity v SŽK dnes už bývalého predsedu SŽK Ing. T. Novotného, MBA. Viac info »

Ako komunikovať s Finančnou správou

Existuje niekoľko spôsobov ako komunikovať s našou organizáciou. Najčastejšie klienti využívajú infolinku 048 /4317 222. Mailovú komunikáciu zabezpečujeme prostredníctvom aplikácie Live Agent. Sťažnosti a podnety prijímame na viacerých emailových adresách. Podnety týkajúce sa trestnej činnosti v oblasti DPH, spotrebných daní, ale aj nezákonného dovozu, vývozu a tranzitu drog a nebezpečných materiálov, porušovania colných predpisov alebo práv duševného vlastníctva prevezmeme na zelenej linke +421 (800) 110110. Naša poštová adresa je Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica. Viac info »