Úrad SŽK v Žiline: Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina, tel./Fax: 041/76 45 195; e-mail: uradkomory@szk.sk
Slovenská živnostenská komora
Kancelária úradu komory v Bratislave: Račianska 71, 832 59 Bratislava, tel./Fax: 02/44 46 14 00; e-mail: riaditel@szk.sk

Slovenská živnostenská komora

Ponuky členov SŽK

Živnostenské noviny

Živnostenské noviny

Partneri

Generálny partner

VUB - Generálny partner

Regionálna rozvojová agentúra
Regionálna rozvojová agentúra
Partner pre Váš rozvoj

Zákony pre ľudí

Odkazy na iné stránky

Staršie články

Mapka krajov Banskobystrický kraj Bratislavský kraj Trnavský kraj Trenčiansky kraj Nitriansky kraj Žilinský kraj Prešovský kraj Košický kraj

VZNESENÉ PRIPOMIENKY V RÁMCI MEDZIREZORTNÉHO PRIPOMIENKOVÉHO KONANIA

Dátum: 19.11.2014

Návrh zákona o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Počet vznesených pripomienok, z toho zásadných: 64/11

VZNESENÉ PRIPOMIENKY V RÁMCI MEDZIREZORTNÉHO PRIPOMIENKOVÉHO KONANIA »

Inovácia Žilinského kraja 2014

Dátum: 10.11.2014

Žilinský samosprávny kraj vyhlásil už 8. ročník ocenenia pod názvom „Inovácia Žilinského kraja 2014“. Cieľom realizácie inovačného ocenenia je podpora záujmu o inovačný rozvoj v Žilinskom kraji, propagácia inovačných aktivít a zlepšenie informovanosti o aktivitách v oblasti inovácií.
Zapojte sa aj Vy do tohto ocenenia a podporte tak túto aktivitu.

Účasťou na tomto ocenení môžete len získať, nakoľko:

Viac informácií o podmienkach účasti nájdete v priloženom materiáli Podmienky ucasti – Male a stredne podniky, prípadne aj na stránke www.zilinskazupa.sk (v časti Samospráva / Podujatia).

Termín na zaslanie prihlášky je do 15. decembra 2014.

Podmienky účasti » Prihlasovací formulár »

Zmeny v zákone o spotrebnej dani z tabakových výrobkov

BRATISLAVA – 05. 03. 2014: Upozornenie pre firmy, ktoré podnikajú v oblasti tabakových výrobkov. Novela zákona zavádza od 1. marca nový predmet dane, ktorým je tabaková surovina. Potvrdenie o zaradení do evidencie obchodníkov s tabakovou surovinou podľa starých pravidiel zaniká k 1. marcu 2014. Do 15. marca je potrebné, aby obchodníci s tabakovou surovinou oznámili colnému úradu stav zásob na sklade k 1. marcu. Celé znenie »

Odbremenenie platiteľov dane z elektriny, uhlia a zemného plynu

BRATISLAVA – 21. 02. 2014: Od 1. januára 2014 vstúpila do účinnosti novela zákona č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov. Od tohto dátumu sa zmenili povinnosti podávať daňové priznanie zo spotrebnej dane z elektriny, uhlia a zemného plynu. Celé znenie »

Nová podpisová politika finančnej správy

BRATISLAVA – 14. 02. 2014: Pre plynulé používanie zaručeného elektronického podpisu (ZEP) finančná správa odporúča podnikateľom nainštalovať si aktualizáciu podpisovej politiky. Platnosť doterajšej skončila 31. 1. 2014. Aktualizácia platí tri roky. Celé znenie »

Projekt riešenia dlhodobej nezamestnanosti

Sociálna inklúzia a boj proti chudobe sú neoddeliteľnou súčasťou cieľov Európskej únie v oblasti rastu a zamestnanosti. Riešenie dlhodobej nezamestnanosti v lokálnych podmienkach prostredníctvom medzitrhu práce, t. j. dočasne podporovaného zamestnávania spojeného s aktivitami zameranými na zvyšovanie zamestnanosti, sú prioritným cieľom EÚ v oblasti rastu a zamestnanosti. Je najvyšší čas, aby sa Projekt riešenia dlhodobej nezamestnanosti – ROZVOJ VIDIEKA, výstavba STERED Dom PRO FUTURA stal prioritou pre zástupcov verejnej správy a samospráv v jednotlivých okresoch na Slovensku podľa regionálnych podmienok. Viac info »

Vrátenie osvedčenia o registrácii – stanovisko OŽP MV SR

K problematike pozastavovania živnostenských oprávnení a následného postupu Finančnej správy SR na daňových úradoch voči dotknutým podnikateľským subjektom nám poskytol Odbor živnostenského podnikania MV SR nasledovné stanovisko:

Informácia, že „podnikateľský subjekt musí vrátiť osvedčenie na daňový úrad (DÚ) v prípade pozastavenia prevádzkovania živnosti“ nemá oporu v súčasnej legislatívnej úprave daňového poriadku. Podnikateľský subjekt musí vrátiť osvedčenie iba v prípade zrušenia registrácie na DÚ, o ktorú musí požiadať. Platná legislatíva neukladá daňovníkov povinnosť požiadať o zrušenie registrácie pri pozastavení živnosti. Či pri pozastavení prevádzkovania živnosti daňovník požiada o zrušenie registrácie, je na jeho zvážení.

Platná legislatíva nezaväzuje daňovníkov pri pozastavení prevádzkovania živnosti k zrušeniu registrácie a k vráteniu osvedčenia na DÚ. Daňovníci však o zrušenie registrácie po pozastavení prevádzkovania živnosti v súčasnosti žiadajú najmä z dôvodu, že podľa platnej legislatívy sú počas obdobia registrácie na daňovom úrade posudzovaní ako SZČO a vyplýva im povinnosť platiť odvody Sociálnej poisťovni. Preto je pre nich výhodnejšie, aby počas pozastavenia prevádzkovania živnosti neboli registrovaní na DÚ a nemuseli platiť odvody do Sociálnej poisťovne. Táto skutočnosť je však predmetom novely zákona o sociálnom poistení účinnej od 1. 1. 2014, kde sa už postavenie SZČO nebude odvodzovať od registrácie na daňovom úrade, čo odstráni aj toto nepriame navádzanie k podaniu žiadosti o zrušenie registrácie pri pozastavení prevádzkovania živnosti. Od 1. 1. 2014 už daňovník počas pozastavenia prevádzkovania živnosti nebude mať dôvod na rušenie registrácie na daňovom úrade.

Toto stanovisko nám poskytol:
Ing. Ján Dutko, riaditeľ OŽP MV SR

VŽDY AKTUÁLNE PLATOBNÉ TERMINÁLY

Spoločnosť ATOS Worldline je jedným zo svetových lídrov v oblasti Posterminálov a platobných kariet a na Slovensku ju zastupuje Vigen s.r.o. ako exkluzívny partner.

V súčasnosti v spolupráci so SŽK prebieha vianočná špeciálna ponuka pre našich členov i záujemcov o členstvo v SŽK, a to že:

Používanie platobných kariet je dnes už nevyhnutnou a štandardnou potrebou v poskytovaní služieb na prevádzkach našich podnikateľov, je to inovatívny prístup zvyšujúci konkurencieschopnosť a kultúru predaja. Nezabúdajme na to !

Najdôležitejšie zmeny pre podnikateľov vyplývajúce zo zákona

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov schválený 17. októbra 2013 Celé znenie »

Živnostenské trhy 2013

V dňoch 22. až 25. augusta 2013 Slovenská živnostenská komora opätovne ako po ostatné roky sa prezentovala na Živnostenských trhoch, ktoré sa konali v rámci výstavy Agrokomplex v Nitre. Vysokú úroveň nášho zastúpenia ocenili nielen návštevníci, ale aj ostaní vystavovatelia a aj hlavný organizátor. Počas uplynulých výstav si SŽK urobila dobré meno, čoho dôkazom je i poskytnutie priestorov na veľmi lukratívnom mieste.

Viac info »

Prezident SR prijal predstaviteľov Slovenského živnostenského zväzu a Slovenskej živnostenskej komory

Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič prijal predstaviteľov Slovenského živnostenského zväzu a Slovenskej živnostenskej komory - Ing. Vojtech Gottschall predseda SŽK a Ing. Robert Schmidt, podpredseda pre vzdelávanie.

Ivan Gašparovič na začiatku rokovania skonštatoval, že najväčším problémom súčasnosti je nezamestnanosť, ktorá je do veľkej miery ovplyvnená aj pretrvávajúcou hospodárskou krízou. "Z toho mi vyplýva, že oveľa viac by sme mali podporovať malé a stredné podnikanie," uviedol prezident. Podľa jeho slov ani jedna z doterajších vlád nedokázala prijať také komplexné riešenia, ktoré by pomohli zlepšiť fungovanie malých a stredných podnikov.

Stanislav Čižmárik, prezident Slovenského živnostenského zväzu tlmočil hlave štátu výhrady, ktoré komplikujú život malým a stredným podnikateľom na Slovensku. Veľké podniky sú podľa jeho vyjadrení zvýhodňované a malí živnostníci a podnikatelia nemajú rovnaké šance. Základný problém je podľa živnostníkov slabá vymožiteľnosť práva. "Živnostníci chcú legislatívne upraviť svoje postavenie, v rámci ktorého by sa mala zaviesť napríklad aj 14-dňová splatnosť faktúr," uviedol.

Živnostníci pripravili "desatoro" návrhov na zlepšenie podnikania malých a stredných podnikov. Stanislav Čižmárik na stretnutí s prezidentom konštatoval, že živnostníci by sa radi podieľali na príprave novej legislatívy v oblasti daní i vymožiteľnosti práva, no zdôraznil, že nemajú odborné právnické kapacity na prípravu celého znenia nových zákonov a preto žiadajú o pomoc a spoluprácu.

Vojtech Gottschall, predseda Slovenskej živnostenskej komory na stretnutí uviedol, že sa "výrazne zmenil postoj súčasnej vlády k malým a stredným živnostníkom. Sme rovnocennými partnermi v Rade solidarity Vlády SR. Spolupráca je lepšia a počúvajú naše názory," uviedol na margo vzťahu s vládou.

Na Slovensku je podľa predsedu Slovenskej živnostenskej komory 550-tisíc podnikateľských subjektov, z čoho je 96% mikropodnikov. Predseda Slovenskej živnostenskej komory za najväčší problém živnostníkov považuje rozsiahlu a neprehľadnú byrokraciu.

Ivan Gašparovič na stretnutí s reprezentáciu živnostníkov deklaroval záujem o riešenie ich problémov. Prezident ponúkol živnostníkom pomoc svojho legislatívneho odboru a aj prípadné oslovenie príslušných rezortných ministrov.

Diskusné fórum o živnostníkoch a malom podnikani na Slovensku

Dňa 14. marca 2013 sa v City Hoteli v Bratislave konalo Diskusné fórum o živnostníkoch a malom podnikaní na Slovensku, ktoré zorganizovala Slovenská živnostenská komora v spolupráci so Slovenským živnostenským zväzom.

Zúčastnil sa na ňom minister práce, sociálnych vecí a rodiny a štátni tajomníci ministerstva financií, hospodárstva a spravodlivosti. Z radov živnostníkov a malých podnikateľov prišlo 140 zástupcov. Hlavnými témami diskusie boli:

Viac info »

Prečo kupovať slovenské výrobky?

Z rôznych médií zaznieva hlas – „Kupujte slovenské výrobky“, ale nehovorí sa o tom, prečo ich kupovať.

Som slovenský výrobca už viac ako 15 rokov. Pri výrobe svojich výrobkov musím zaplatiť za suroviny, ako napr. cukor, sušené mlieko, tuky atď., ďalej za obaly, elektrinu (VSE), plyn (SPP), vodu (VVS), odvody do sociálnej poisťovne (dôchodcom a ostatným poberateľom jednotlivých dávok), do zdravotnej poisťovne, odviesť DPH do štátnej pokladnice, ale zaplatiť aj mojim zamestnancom mzdu.

Viac info »

Nový farmársky dom

V Bánovciach nad Bebravou na Trenčianskej ceste (trasa TN – PD) bol 9.2.2013 otvorený farmársky dom – Slovenské farmárske produkty. V tejto budove našli svoje miesto predajne slovenských výrobcov, ako je mäso Hrbáček, HYZA - hydinárske závody Topoľčany, MILSY Bánovce nad Bebravou so širokým sortimentom svojich výrobkov, Vinotéka Čangel s viac ako 250 druhmi najkvalitnejších slovenských vín a 12 druhmi čapovaných vín, muštami, šťavami, ovocím, pekárenská výroba GRIMPEK Bánovce nad Bebravou, ktorí okrem tradičných pekárenských výrobkov ponúkajú aj nopalový chlieb, na výrobu ktorého majú súhlas ako jediný výrobca na Slovensku.

V budúcnosti by sme chceli v rámci pripraveného projektu dobudovať tržnicu na predaj výrobkov z dvora a zaujímavú Koštovňu (reštauráciu), kde sa bude možné občerstviť so všetkými produktmi, ktoré sú v ponuke jednotlivých predajní.

Mladý remeselník 2012

Medzinárodná súťaž „Mladý remeselník 2012“ sa uskutočnila dňa 18. októbra 2012 v areáli praktického vyučovania Strednej odbornej školy stavebnej na Bánovskej ceste 9 v Žiline. Hlavným organizátorom súťaže bola SOŠ stavebná, Tulipánová 2, Žilina v spolupráci s Žilinským samosprávnym krajom v Žiline, ktorý financoval ceny pre účastníkov súťaže. Tento rok sa konal už štvrtý ročník súťaže. Súťažilo sa v učebnom odbore inštalatér a murár.

Viac info »

Príhovor k 14. výročiu ustanovenia SŽK

Za doterajšie 14-ročné obdobie sa Slovenská živnostenská komora stala inštitúciou, ktorá profesionálne a zodpovedne obhajuje záujmy a práva živnostníkov, veľmi jasne vie formulovať a presadzovať svoje ciele v oblasti zmien v živnostenskom podnikaní a úzko spolupracovať s profesijnými organizáciami a vzdelávacími inštitúciami za účelom uľahčovania živnostenského podnikania svojim členom, ako aj celej živnostenskej obci.

Viac info »

Živnostenské trhy 2012

V dňoch 23. až 26. augusta 2012 Slovenská živnostenská komora opätovne ako po ostatné roky reprezentovala živnostníkov na Živnostenských trhoch, ktoré sa konali v rámci výstavy Agrokomplex v Nitre. Vysokú úroveň nášho zastúpenia ocenili nielen návštevníci, ale aj ostatní vystavovatelia a aj hlavný organizátor. Počas uplynulých výstav si SŽK urobila dobré meno, čoho dôkazom je i poskytnutie priestorov pre náš stánok na veľmi lukratívnom mieste, hneď vedľa Ministerstva pôdohospodárstva SR.

Viac info »

PERFECT DAY V PODHÁJSKEJ

V dňoch 30. júna a 1. júla 2012 .boli do malého kúpeľného miesta v Nitrianskom kraji Podhájska pozvaní zástupcovia stredných odborných škôl, majstri odborného výcviku, ale aj kaderníci, kozmetičky, či vizážisti, aby sa osobne zoznámili s projektom Hair.Net, na ktorom za Slovensko spolupracuje Slovenská živnostenská komora s Regionálnou agentúrou Senec–Pezinok.

Viac info »

Výzva všetkým živnostníkom a podnikateľom!

Predseda Slovenskej živnostenskej komory Ing. Vojtech Gottschall bol predsedom vlády SR Róbertom Ficom dňa 21. mája 2012 vymenovaný za riadneho člena Rady solidarity a rozvoja, ktorá by nadviazala na dobré skúsenosti s prácou Krízovej rady z rokov 2009-2010 a vytvorila priestor na diskusiu o nevyhnutných hospodárskych, finančných a sociálnych opatreniach.

Vyzýva preto všetkých živnostníkov a podnikateľov, aby svojimi reálnymi návrhmi prispeli k zlepšeniu podnikateľského prostredia na Slovensku.

Svoje podnetné názory, príspevky, návrhy a pripomienky zasielajte čo najskôr na e-mailové adresy uvedené v záhlaví tejto stránky.

Zasadnutie Rady solidarity a rozvoja

Ing. Vojtech Gottschall ako najvyšší predstaviteľ Slovenskej živnostenskej komory sa na pozvanie predsedu vlády SR Róberta Fica dňa 21. mája 2012 zúčastnil úvodného zasadnutia Rady solidarity a rozvoja, ktorá by nadviazala na dobré skúsenosti s prácou Krízovej rady z rokov 2009-2010 a vytvorila priestor na diskusiu o nevyhnutných hospodárskych, finančných a sociálnych opatreniach.

Na zasadnutí sa okrem širšieho okruhu partnerov zúčastnili aj predseda vlády Róbert Fico, minister financií Peter Kažimír, minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter a predseda Zboru poradcov predsedu vlády SR.

Predstavitelia vlády SR predložili prvý návrh opatrení smerujúcich k ozdraveniu verejných financií a budú mať záujem začať v nasledujúce dni sériu bilaterálnych rokovaní.

Zasadnutie Rady vlády pokračuje aj 22. mája 2012.

Pracovné stretnutie na MPSVaR SR

Dňa 22. mája 2012 sa naši zástupcovia Ing. Vojtech Gottschall a Vladimír Mička zúčastnili úvodného pracovného stretnutia s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jánom Richterom a štátnym tajomníkom Jozefom Burianom ohľadom pripravovanej daňovo-odvodovej reformy.

Odporúčania Zhromaždenia delegátov SŽK
k Programovému vyhláseniu vlády SR pre obdobie 2012 - 2016

Dňa 20. apríla 2012 sa v Rožňave konalo Zhromaždenie delegátov Slovenskej živnostenskej komory, ktoré okrem iných problémov riešilo a prijalo tieto odporúčania pre zlepšenie podnikateľského prostredia, segmentu živnostenského, malého a stredného podnikania, vláde SR pre zahrnutie do Programového vyhlásenia.

SŽK sa pripája k Memorandu zamestnávateľských organizácií a podnikateľských inštitúcií, ktoré predložili programové priority pre dosiahnutie silnejšej pozície Slovenska v rámci Európskej únie, pre zabezpečenie vyššej konkurenčnej schopnosti Slovenska, ako i stabilného a transparentného prostredia pre podnikateľov všetkých segmentov s nízkou administratívnou záťažou. Viac info »

Úspešná iniciatíva SŽK – lízingové odpisy zostávajú

Väčšina živnostníkov, ako i malých a stredných podnikateľov vie, aké ťažké sú začiatky s podnikaním na vlastný účet. A nielen začiatky, ale aj pokračovanie a udržiavanie si štandardov a kvality svojich výrobkov, či služieb. K vlastnému podnikaniu je potrebné obstarať si často za nemalé prostriedky nástroje, zariadenia alebo dopravné prostriedky.

Keď je nedostatok finančných prostriedkov, je možné si požičať, zobrať si napríklad úver z banky. Tu však môže drobný podnikateľ naraziť na problémy, buď nemá prostriedky na ručenie v požadovanej výške, alebo nemôže predložiť výsledky z výkazov za minulé roky, keďže napr. ešte iba začína.

Viac info »

Spravuje RALPH 2008-2014 posledná aktualizácia: 26.11.2014