Slovenská živnostenská komora
Úrad SŽK v Žiline: Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina, Tel.: 041/76 45 195; E-mail: uradkomory@szk.sk
Kancelária úradu komory v Bratislave:
Račianska 71, 832 59 Bratislava, tel./fax: 02/44 46 14 00; E-mail: riaditel@szk.sk
Kancelária úradu komory v Košiciach:
Kukučínova 23, 040 01 Košice, tel./fax: 055/6941736; E-mail: bohacik@szk.sk
Generálny partner SŽK - VUB banka

Aktuality a komentáre

Týždenný prehľad ekonomických aktualít

27.1.2016
Týždenný prehľad ekonomických aktualít 3.týždeň Týždenný prehľad ekonomických aktualít 2.týždeň Týždenný prehľad ekonomických aktualít 1.týždeň

Certifikovaní zamestnávatelia prichádzajú s ponukou učebných miest
na šk. rok 2016/2017

27.1.2016

Bratislava, 18. januára 2016 – Zamestnávatelia združení v Rade vlády pre odborné vzdelávanie a prípravu vstupujú do nového roka s aktualizovanými počtami podnikov po certifikácii, ktoré sú spôsobilé poskytovať praktické vyučovanie v rámci systému duálneho vzdelávania na šk. rok 2016/2017.

Tlačová správa » Tlačová správa - prezentácia »

VÚB banka informuje

14.11.2015 | PARTNERI

Nová ponuka výhod pre členov Slovenskej živnostenskej komory od VÚB banky. Viac info »

Vzdelávací program Sladovník - Pivovarník

Slovenská živnostenská komora organizuje vzdelávací program Sladovník – Pivovarník v rozsahu 350 hodín od septembra 2014. Po absolvovaní uvedeného vzdelávacieho programu a kvalifikačnej skúšky na overenie odbornej spôsobilosti si absolvent môže otvoriť živnosť bez praxe. Viac info »

Inovácia Žilinského kraja 2015

11.11.2015

Vážená podnikateľka, vážený podnikateľ,

dovoľte mi informovať Vás, že Žilinský samosprávny kraj aj tento rok hľadá úspešné inovatívne malé a stredné podniky zo Žilinského kraja.

V súčasnosti je vyhlásený už 9. ročník verejného ocenenia "Inovácia Žilinského kraja 2015", ktorého cieľom je podpora inovačných aktivít a inovačného rozvoja v našom kraji.

Skúsenosti s realizáciou podobných ocenení na regionálnej úrovni majú v mnohých krajinách Európy, pričom základnou myšlienkou je verejne oceniť inovatívnych lídrov a zároveň ich takto stimulovať k ďalším inovatívnym produktom, riešeniam a projektom.

Inovácia Žilinského kraja 2015 - celý dokument Podmienky účasti na inovačnom ocenení „Inovácia Žilinského kraja“ – malé a stredné podniky Prihlasovací formulár

V y h l á s e n i e !

5.11.2015

Predstavenstvo Slovenskej živnostenskej komory sa týmto dôrazne dištancuje od svojvoľných aktivít bývalého predsedu a bývalého člena SŹK Ing. Tomáša Novotného, MBA, na ktorého je Krajským súdom v Košiciach vydané predbežné opatrenie, ale napriek tomu v týchto dňoch rozposiela doporučenou zásielkou pozvánku na „riadne celoslovenské Zhromaždenie delegátov“ na deň 18. novembra 2015 o 9.00 hod. v Spojenej škole na Slančíkovej č. 2 v Nitre.

Zhromaždenie delegátov v zmysle § 8, ods. 3, písm. d) zákona č. 126/1998 Z. z. o Slovenskej živnostenskej komore zvoláva Predstavenstvo Slovenskej živnostenskej komory, ktoré však žiadnym svojím uznesením konanie tohto zhromaždenia delegátov neschválilo a upozorňuje členov, delegátov a funkcionárov SŽK, že jeho organizovanie je protizákonné.

Žilina 5. november 2015
Predstavenstvo Slovenskej živnostenskej komory Výňatok z uznesenia Krajského súdu v Žiline

Dôležité oznamy SŽK !

22.10.2015

Slovenská živnostenská komora oznamuje, že Uznesením zo dňa 12. októbra 2015 Krajský súd v Košiciach potvrdil uznesenie vydané Okresným súdom Košice II., ktorý bývalému predsedovi SŽK Ing. Tomášovi Novotnému, MBA nariadil predbežným opatrením povinnosť, aby sa zdržal výkonu práv a povinností predsedu Slovenskej živnostenskej komory v zmysle zákona č. 126/1998 Z. z. o Slovenskej živnostenskej komore a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj Štatútu SŽK v tomto rozsahu:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

11.8.2015

Slovenská živnostenská komora so sídlom v Žiline oznamuje, že právoplatným uznesením Predstavenstva Krajskej zložky Košice č. 3/2015 z 23. januára 2015 v zmysle článku 5.1., ods. 1, písm. a) a článku 7, ods. 2, písm. a) a b) Štatútu Slovenskej živnostenskej komory bol Ing. Tomáš Novotný, MBA v y l ú č e n ý z členstva v Slovenskej živnostenskej komore.

Predstavenstvo Slovenskej živnostenskej komory na svojom zasadnutí dňa 26. marca 2015 prerokovalo odvolanie Ing. Tomáša Novotného, MBA voči vylúčeniu z členstva v Slovenskej živnostenskej komore a svojím uznesením č. 35-15 z 26. marca 2015 potvrdilo vylúčenie Ing. Tomáša Novotného, MBA z členstva v Slovenskej živnostenskej komore.

Slovenská živnostenská komora so sídlom v Žiline upozorňuje, že Ing. Tomáš Novotný, MBA nemá po vylúčení z členstva v Slovenskej živnostenskej komore žiadne oprávnenie konať a vystupovať za Slovenskú živnostenskú komoru a jeho prípadné konanie za Slovenskú živnostenskú komoru je bez právneho významu.