SLOVENSKÁ ŽIVNOSTENSKÁ KOMORA

SLOVENSKÁ ŽIVNOSTENSKÁ KOMORA

Slovenská živnostenská komora reprezentuje a zastupuje záujmy živnostníkov, malých a stredných podnikateľov a podieľa sa na zlepšovaní celkových podmienok na podnikanie na Slovensku. Poskytuje aktívnu podporu pri vzniku a priebehu podnikania, realizuje skúšky na overenie odbornej spôsobilosti pre remeslá a osobné služby a pomáha živnostníkom a firmám pri riešení obchodných sporov prostredníctvom Rozhodcovského súdu.

Komora bola ustanovená v zmysle zákona č. 126/1998 Z. z. dňa 12. decembra 1998 v Žiline. Členstvo je dobrovoľné, združuje živnostníkov a podnikateľov zo všetkých oblastí a odvetví hospodárstva.

Aktívne pôsobí v oblasti rozvoja malého a stredného podnikania, má zastúpenia na okresnej, regionálnej a celoštátnej úrovni, s pôsobením v odborných výboroch, komisiách a pracovných skupinách v Národnej rade SR, na jednotlivých ministerstvách a Úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Významne vstupuje do vzdelávacieho procesu na stredných školách prostredníctvom uplatnenia potrieb trhu práce do vzdelávania a zastúpenia odborníkov v komisiách pre záverečné a maturitné skúšky. Koordinuje proces duálneho vzdelávania ako stavovská profesijná organizácia, ktorá je zároveň členom Rady zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania.

Vykonáva odborné vzdelávanie a poradenstvo v oblastiach živnostenského podnikania. Od roku 2001 vykonáva skúšky na overenie odbornej spôsobilosti, prostredníctvom ktorých, je možné po odbornom preskúšaní nadobudnúť novú kvalifikáciu a následne vykonávať samostatnú podnikateľskú činnosť.

Od roku 2019 je komora členom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR, najväčšej zamestnávateľskej organizácie na Slovensku, v ktorej zastupuje a presadzuje záujmy živnostníkov na najvyššej úrovni – v Hospodárskej a sociálnej rade SR.

Duálne vzdelávanie Rozhodcovský súd SŽK
Partneri
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
SŽK je členom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR


Za inovatívne Slovensko
Komora podporuje iniciatívu pre digitálnu budúcnosť Slovenska, zefektívnenie byrokratických procesov a rozvoj inovácií v podnikaní
Užitočné odkazy

BOZP u živnostníka