SLOVENSKÁ ŽIVNOSTENSKÁ KOMORA

Zhromaždenie delegátov Slovenskej živnostenskej komory

Dňa 19. mája 2017 sa v Hoteli ASTRA v Bratislave konalo už 23. Zhromaždenie delegátov Slovenskej živnostenskej komory, ktorí si ako každý rok v tomto období okrem iného vypočuli správu o činnosti SŽK v roku 2016 prednesenú jej predsedníčkou Mgr. Danielou Jaslovskou, na konci ktorej oboznámila delegátov aj s niekoľkými návrhmi úprav Štatútu SŽK odporučených ZD SŽK na schválenie Predstavenstvom SŽK. Správu Dozornej rady SŽK o činnosti v roku 2016 predniesol jej predseda Ing. Tibor Iró a v následnej správe podpredsedu Predstavenstva SŽK pre ekonomiku Ing. Ladislava Lúchavu boli prítomní informovaní o hospodárení SŽK v roku 2016 s podrobným výkladom, po skončení ktorej delegáti schválili overenú účtovnú závierku SŽK za rok 2016 a po zapracovaní drobných pripomienok aj rozpočet SŽK na rok 2017. Po krátkej prestávke privítali na zhromaždení viacerých hostí z politického i spoločenského života, partnerských komôr a inštitúcií. Každý jeden z nich sa s kratším či dlhším prejavom prihovoril k prítomným, ktorí mohli následne položiť svoje otázky, na ktoré im hostia radi odpovedali. Ako posledný bod tohto zhromaždenia bolo schválenie uznesenia ZD SŽK, ktoré prečítal predseda návrhovej komisie Ervín Boháčik. O priebehu Zhromaždenia delegátov Slovenskej živnostenskej komory bola spísaná notárska zápisnica.

Dátum: 8.8.2017
Duálne vzdelávanie Rozhodcovský súd SŽK
Partneri
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
SŽK je členom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR


Za inovatívne Slovensko
Komora podporuje iniciatívu pre digitálnu budúcnosť Slovenska, zefektívnenie byrokratických procesov a rozvoj inovácií v podnikaní
Užitočné odkazy

BOZP u živnostníka