SLOVENSKÁ ŽIVNOSTENSKÁ KOMORA

Zhromaždenie členov Krajskej zložky komory Banská Bystrica

V súlade s § 8 ods. 3 písm. d) zákona č. 126/1998 Z. z. o SŽK, Článkom 12.1.1 platného Štatútu SŽK a schváleným uznesením Predstavenstva Slovenskej živnostenskej komory č. 57-17 sa dňa 20. septembra 2017 v Banskej Bystrici na Hornej 13 konalo Zhromaždenie členov Krajskej zložky komory Banská Bystrica, ktoré bolo uznášaniaschopné. Jedným z bodov programu bola aj voľba do orgánov Slovenskej živnostenskej komory, na základe ktorej bol za predsedu Krajskej zložky komory jednomyseľne zvolený JUDr. Tomáš Suchý, za členov Predstavenstva KZK okrem neho aj Mgr. Lukáš Piliar, Mgr. Róbert Mizerák, Iveta Launová a Zuzana Murtinová, za členov Dozornej rady KZK JUDr. Petra Kanianska, Ing. Lucia Hyžová a JUDr. Zuzana Štrbáková, ktorú si následne zvolili za predsedníčku DR KZK. Za zástupcov do Predstavenstva Slovenskej živnostenskej komory boli zvolení JUDr. Tomáš Suchý a Mgr. Lukáš Piliar, do Dozornej rady Slovenskej živnostenskej komory JUDr. Zuzana Štrbáková. Zasadnutie členov KZK Banská Bystrica sa viedlo v pokojnom duchu a na záver bolo jednomyseľne schválené aj Uznesenie ZČ KZK. Najviac potešiteľné však je, že aj v tomto regióne Slovenska po dlhšom odmlčaní opäť ožije činnosť zameraná na živnostenské podnikanie, odborné stredoškolské, duálne a celoživotné vzdelávanie.

Dátum: 29.9.2017
Duálne vzdelávanie Rozhodcovský súd SŽK
Partneri
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
SŽK je členom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR


Za inovatívne Slovensko
Komora podporuje iniciatívu pre digitálnu budúcnosť Slovenska, zefektívnenie byrokratických procesov a rozvoj inovácií v podnikaní
Užitočné odkazy

BOZP u živnostníka