Slovenská živnostenská komora
Úrad SŽK v Žiline: Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina, Tel.: 041/76 45 195; E-mail: uradkomory@szk.sk
Kancelária úradu komory v Bratislave:
Sliačska 1/E, 83102 Bratislava, tel./fax: 02/207 07 363; E-mail: micka@szk.sk
Kancelária úradu komory v Košiciach:
Kukučínova 23, 040 01 Košice, tel: +421 907 910 781; E-mail: bohacik@szk.sk

Zhromaždenie členov Krajskej zložky komory Banská Bystrica

V súlade s § 8 ods. 3 písm. d) zákona č. 126/1998 Z. z. o SŽK, Článkom 12.1.1 platného Štatútu SŽK a schváleným uznesením Predstavenstva Slovenskej živnostenskej komory č. 57-17 sa dňa 20. septembra 2017 v Banskej Bystrici na Hornej 13 konalo Zhromaždenie členov Krajskej zložky komory Banská Bystrica, ktoré bolo uznášaniaschopné. Jedným z bodov programu bola aj voľba do orgánov Slovenskej živnostenskej komory, na základe ktorej bol za predsedu Krajskej zložky komory jednomyseľne zvolený JUDr. Tomáš Suchý, za členov Predstavenstva KZK okrem neho aj Mgr. Lukáš Piliar, Mgr. Róbert Mizerák, Iveta Launová a Zuzana Murtinová, za členov Dozornej rady KZK JUDr. Petra Kanianska, Ing. Lucia Hyžová a JUDr. Zuzana Štrbáková, ktorú si následne zvolili za predsedníčku DR KZK. Za zástupcov do Predstavenstva Slovenskej živnostenskej komory boli zvolení JUDr. Tomáš Suchý a Mgr. Lukáš Piliar, do Dozornej rady Slovenskej živnostenskej komory JUDr. Zuzana Štrbáková. Zasadnutie členov KZK Banská Bystrica sa viedlo v pokojnom duchu a na záver bolo jednomyseľne schválené aj Uznesenie ZČ KZK. Najviac potešiteľné však je, že aj v tomto regióne Slovenska po dlhšom odmlčaní opäť ožije činnosť zameraná na živnostenské podnikanie, odborné stredoškolské, duálne a celoživotné vzdelávanie.

Dátum: 29.9.2017
Živnostenské noviny
Živnostenské noviny
Ponuky členov SŽK
Partner SŽK
Partneri
Zákony pre ľudí Regionálna rozvojová agentúra
Odkazy na iné stránky