Slovenská živnostenská komora
Úrad SŽK v Žiline: Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina, Tel.: 041/76 45 195; E-mail: uradkomory@szk.sk
Kancelária úradu komory v Bratislave:
Sliačska 1/E, 83102 Bratislava, tel./fax: 02/207 07 363; E-mail: micka@szk.sk
Kancelária úradu komory v Košiciach:
Kukučínova 23, 040 01 Košice, tel: +421 907 910 781; E-mail: bohacik@szk.sk

ČESKO-SLOVENSKÉ EKONOMICKÉ FÓRUM

Dňa 4. júna 2018 sa v Hoteli Holiday Inn v Žiline konalo ČESKO-SLOVENSKÉ EKONOMICKÉ FÓRUM, ktoré organizovala agentúra SARIO v rámci národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ. Na tomto podujatí bola prezentovaná ekonomická dimenzia osláv 100. výročia založenia Československa. Cieľom podnikateľského fóra za účasti českých a slovenských spoločností bolo podporiť rozvoj vzájomných obchodných vzťahov vo vybraných priemyselných odvetviach (strojárenstvo a kovospracujúci priemysel, automobilový priemysel, energetika, elektrotechnický priemysel a ekológia), kde vystúpili za Slovenskú republiku predseda predstavenstva SOPK ŽRK Milan Vašanič, predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory Peter Mihók, predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová, bývalý prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič, ekonomický a obchodný radca Veľvyslanectva SR v Prahe Dagmar Urbanová a generálny riaditeľ Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu Róbert Šimončič, za Českú republiku veľvyslankyňa ČR v Bratislave v rokoch 2013-2018 Lívia Klausová, ekonomický a obchodný radca Veľvyslanectva ČR v Bratislave Jaroslav Remeš, námestník ministra priemyslu a obchodu ČR Ondřej Malý, viceprezident Hospodárskej komory Českej republiky Michal Štefl a riaditeľ Inštitútu Václava Klausa Jiří Weigl.

Na záver tohto podujatia bola podpísaná DOHODA O SPOLUPRÁCI a PARTNERSTVE medzi Slovenskou živnostenskou komorou, Krajskou zložkou komory Žilina, zastúpenou jej predsedom Ing. Pavlom Višňovským, PhD. a Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou, Žilinskou regionálnou komorou, zastúpenou predsedom jej predstavenstva Ing. Milanom Vašaničom, PhD.

Dátum: 20.6.2018
Živnostenské noviny
Živnostenské noviny
Ponuky členov SŽK
Partner SŽK
Partneri
Zákony pre ľudí Regionálna rozvojová agentúra
Odkazy na iné stránky