SLOVENSKÁ ŽIVNOSTENSKÁ KOMORA

Podmienky účasti na inovačnom ocenení „Inovácia Žilinského kraja“ – malé a stredné podniky

Cieľom realizácie inovačného ocenenia je predovšetkým zviditeľniť a verejne oceniť inovatívnych lídrov z radu mikropodnikov, malých a stredných podnikov a zároveň ich takto stimulovať k ďalším inovatívnym produktom, riešeniam a projektom.

Z tohto dôvodu sa môžu prihlásiť len mikropodniky, malé a stredné podniky zo Žilinského kraja, t. j. všetky subjekty, ktoré zamestnávajú menej ako 250 zamestnancov, ktorých obrat nie je väčší ako 50 mil. EUR a musia spĺňať kritériá nezávislého MSP: 25% a viac kapitálu alebo hlasovacích práv nesmie byť vo vlastníctve jednej alebo viacerých spoločností, ktoré nespĺňajú kritéria MSP.

Podmienky účasti na inovačnom ocenení „Inovácia Žilinského kraja“ – malé a stredné podniky

Zúčastniť sa môžu všetky mikropodniky, malé a stredné firmy a živnostníci, ktorí podnikajú v oblasti výroby a poskytovania služieb. Obchodné spoločnosti, ktoré inovatívne produkty ďalej len distribuujú, nebudú akceptované.

Musí sa jednať len o skutočné vylepšenie služieb resp. produktov, pravidelné aktualizácia (napr. nové kolekcie módnych odevov) či zmena obalu nebudú uznané. Všetky projekty musia byť ukončené a už umiestnené na trhu. Inovácia služby, resp. produktu musí pokrývať obdobie predchádzajúcich dvoch rokov a nie je možná opakovaná účasť s tým istým projektom.

Všetky údaje budú dôverné a budú použite výlučne pre účely vyhodnotenia najinovatívnejšieho podniku Žilinského kraja.

Zhrnutie

V rámci ocenenia „Inovácia Žilinského kraja“ oceníme najinovatívnejší podnik, ktorý priniesol v predchádzajúcich dvoch rokov na trh nový alebo výrazne zdokonalený produkt či službu.

Kde a ako sa prihlásiť

Celý prihlasovací proces je jednoduchý. Prihlasovací formulár obsahuje najpodstatnejšie aspekty potrebné pre výber najinovatívnejšieho podniku. Stačí vyplniť kontaktné údaje a údaje potrebné k vyhodnoteniu prihlášky a zaslať ho na nižšie uvedené adresy (mailové alebo poštovú ).

Postup prihlásenia:

 1. prostredníctvom stránky www.zilinskazupa.sk, kde si môžete stiahnuť prihlasovací formulár
 2. zaslaním vyplneného prihlasovacieho formuláru na e-mailovú adresu miriam.skacelova@zilinskazupa.sk, alebo
 3. osobným doručením alebo zaslaním vyplneného prihlasovacieho formuláru na adresu:
  Žilinský samosprávny kraj
  Odbor európskych projektov a regionálneho rozvoja
  Komenského 48
  011 09 Žilina

Uzávierka prijímania prihlášok

je 15.december.

Vyhodnotenie prijatých prihlášok

zabezpečí nezávislá porota. Rozhodovanie o víťazovi bude konečné a záväzné. Proti rozhodnutiu sa nie je možné odvolať. Členovia komisie sú zaviazaní mlčanlivosťou.

Hodnotiace kritériá

sú:

 • Stupeň inovácie
 • Ekonomické prínosy inovácie
 • Trhové šance
 • Sociálno – ekonomický vplyv na Žilinský kraj

V prípade ďalších informácií, prosím kontaktuje:
Ing. Miriam Skácelová,
Žilinský samosprávny kraj,
miriam.skacelova@zilinskazupa.sk,
Tel.: 041 5032 300
www.zilinskazupa.sk

Prihlasovací formulár „Inovácia Žilinského kraja“ – Malé a stredné podniky
Dátum: 13.11.2017
Duálne vzdelávanie Rozhodcovský súd SŽK
Partneri
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
SŽK je členom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR


Za inovatívne Slovensko
Komora podporuje iniciatívu pre digitálnu budúcnosť Slovenska, zefektívnenie byrokratických procesov a rozvoj inovácií v podnikaní
Užitočné odkazy

BOZP u živnostníka