SLOVENSKÁ ŽIVNOSTENSKÁ KOMORA

4. zasadnutie Národného monitorovacieho výboru pre európske štrukturálne a investičné fondy

V dňoch 9. – 10. októbra 2018 sa v Žiline, v Hoteli Holiday Inn uskutočnilo 4. zasadnutie Národného monitorovacieho výboru pre európske štrukturálne a investičné fondy. Program rokovania počas týchto dvoch dní bol bohatý. Po otvorení zasadnutia p. Žilákovou a následných príhovoroch, vrátane viceprimátora Žiliny pána Patrika Gromu, ktorý zhodnotil súčasný stav plnenia projektov z EŠIF fondov v týkajúcich sa mesta Žilina, nasledovalo schvaľovanie programu zasadnutia a zároveň nominácia a schvaľovanie overovateľa zápisnice.

Dôležitým bodom programu boli informácie týkajúce sa stavu implementácie EŠIF. Pani Žiláková predstavila jej vývoj za obdobie od 30. 9. 2017 do 30. 9. 2018 a skonštatovala nárast:

  • implementácie EŠIF (nárast alokácie na vyhlásené výzvy a vyzvania o 2,5 mld. €);
  • alokácie kontrahovania (o 2,4 mld. €);
  • čerpania (o 1,12 md. €).

K stavu čerpania finančných prostriedkov v rámci EŠIF sa vyjadrila aj pani Zubriczká, riaditeľka odboru monitorovania a hodnotenia, ktorá abstrahovala od údajov týkajúcich sa PRV SR a z celkovej alokácie 14 mld. € čerpanie na úrovni certifikačného orgánu, čo predstavuje necelé 2 mld. €. Zároveň uviedla prehľad v rozdelení na dobre čerpajúce a nedostatočne čerpajúce (podiel čerpania na celkovej alokácií je pod 10%) OP:

Dobre čerpajúce OP Nedostatočne čerpajúce OP
OP TP OP EVS
OP II OP VaI
Interact III IROP
OP ĽZ OP RH
Interreg V A SK-ČR
Interreg V A SK - AT

Problematika týkajúca sa rizika dekomitmentu a výzva na jeho zníženie bola dôležitou témou zasadnutia. V súčasnosti Slovenská republika čelí istým problémom v čerpaní, napríklad v oblasti výskumu a inovácií je absorpčná kapacita Slovenska na nízkej úrovni. Je nevyhnutné zamerať sa na programy financované z EFRR, KF a ESF, ktorým hrozia straty z hľadiska dekomitmentu. Momentálne sa kladie dôraz na jeho elimináciu a zároveň boli vyzvané aj ministerstvá, ktoré participujú na implementácií OP EVS ako prijímateľ, aby sa zabezpečila realizácia relevantných projektov. Riziko dekomitmentu sa bude snažiť eliminovať aj RO pre IROP; v prípade OP KŽP je na úrovni približne 20 mil. €, pričom kompetentní sa budú k 1. 12. 2018 vyvíjať úsilie o zníženie.

V rámci aktívneho prístupu CKO k implementácií EŠIF sa pozornosť upriamila na viacero aktivít. Napríklad na budovanie „Smart cities“ s podporou EŠIF pre posilnenie inovačného potenciálu miest a obcí. V rámci tejto aktivity sa vymedzili tri základné úlohy, kde je v prvom rade potrebné vymedziť aktivity oprávnených na podporu z operačných programov. Následne vyhlásenie výziev na podporu definovaných aktivít a vytvorenie webovej platformy.

Ďalšie aktivity, ktoré sa podarilo uskutočniť, respektíve, ktoré sa pripravujú, sú aktivity zamerané na podporu zaostávajúcich regiónov, akčný plán transformácie regiónu Horná Nitra, ITMS2014+ a komunitárne programy.

V nasledovnom bode programu sa rozoberal akčný plán na posilnenie transparentnosti a zjednodušovania EŠIF, kde sa pán Drotár vyjadril, že momentálne sa realizuje 36 opatrení z celkového počtu 38. Za najkritickejšie sa podľa neho javí plnenie opatrenia zverejňovanie zoznamu hodnotiteľov a zverejňovanie všetkých hodnotiacich hárkov. V príprave sú dve opatrenia, a to: elektronizácia administrácie procesu kontroly a zjednodušený podpis zmlúv v prostredí ITMS2014. Ich splnenie by malo byť do konca roka 2018.

V ďalšom bode v rámci správy činnosti Koordinačného výboru pre spoluprácu v oblasti kontroly verejného obstarávania predseda NMV pán Raši sa vyjadril k predloženiu nového zákona, ktorý sa týka verejného obstarávania a bol pripravovaný ÚVO v spolupráci s ostatnými ministerstvami a CKO. Jeho výsledkom by mal byť čo najtransparentnejší a najrýchlejší proces VO a skrátenie lehoty VO v rámci OP EVS na polovicu. V prípade schválenia zákona nadobudne účinnosť od nového roka.

Po rokovaní sa jeho účastníci presunuli na prehliadku Budatínskeho hradu (projekt v rámci Interreg V a SR - ČR).

Počas druhého dňa, teda 10.10.2018, členovia a pozorovatelia navštívili ďalšie dve miesta, kde sa realizovali projekty, k čomu bol počas prehliadky poskytnutý aj odborný výklad:

  • Diaľnica D1 Lietavská Lúčka– Višňové – Dubná Skala (OP II),
  • Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča, Pruské

Ing. Pavol Višňovský, PhD.

Dátum: 10.11.2018
Duálne vzdelávanie Rozhodcovský súd SŽK
Partneri
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
SŽK je členom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR


Za inovatívne Slovensko
Komora podporuje iniciatívu pre digitálnu budúcnosť Slovenska, zefektívnenie byrokratických procesov a rozvoj inovácií v podnikaní
Užitočné odkazy

BOZP u živnostníka