SLOVENSKÁ ŽIVNOSTENSKÁ KOMORA

Minimálna mzda bude rásť rýchlejšie, zákon schválil parlament

Výška minimálnej mzdy na rok 2020 bola pred pár dňami schválená na úroveň 580 EUR. Jej zvyšovanie je každoročne predmetom kolektívneho vyjednávania medzi zástupcami zamestnávateľov a zamestnancov (pozn. SŽK je reprezentovaná v tomto vyjednávaní Asociáciou zamestnávateľských zväzov a združení - AZZZ). Zvyčajne k dohode nedošlo kvôli rôznym predstavám o navýšení, preto určilo jej výšku ministerstvo práce. V roku 2021 môže minimálna mzda dosiahnuť výšku 660 EUR.

Mechanizmus jej nárastu bol schválený poslancami Národnej rady SR. Od budúceho roka vstupuje do účinnosti novela Zákonníka práce, ktorá, v prípade, že sa sociálni partneri nedohodnú, určuje sumu mesačnej minimálnej mzdy na nasledujúci kalendárny rok vo výške 60 % priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa určuje suma mesačnej minimálnej mzdy.

Inými slovami, výška priemernej mzdy za prvý polrok 2019 je 1101 EUR. Ak ostane v nezmenenej výške (predpokladá sa ďalší nárast do konca roku), tak minimálna mzda v roku 2021 dosiahne 660 EUR.

Podľa analýzy Centra lepšej regulácie pri Ministerstve hospodárstva SR, ktoré hodnotí vplyv legislatívy na podnikateľské prostredie, sa zvýšenie minimálnej mzdy dotýka takmer 28-tisíc živnostníkov. Zároveň sa predpokladá rast mzdových nákladov a súvisiacich odvodov o približne 100 miliónov EUR v sektore živnostenského, malého a stredného podnikania.

Na sumu minimálnej mzdy je v súčasnosti naviazaných 44 ďalších zákonov a legislatívnych noriem, preto stanovenie jej výšky je značným zásahom do podnikateľského prostredia. Významný dopad má minimálna mzda najmä na výšku príplatkov za prácu v sobotu, v nedeľu a za nočnú prácu. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR hľadá v súčanosti možnosti ako niektoré príplatky naviazať na iný ukazovateľ ako minimálna mzda, ale zatiaľ nebol prijatý žiadny konkrétny výsledok.

Duálne vzdelávanie Rozhodcovský súd SŽK
Partneri
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
SŽK je členom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR


Za inovatívne Slovensko
Komora podporuje iniciatívu pre digitálnu budúcnosť Slovenska, zefektívnenie byrokratických procesov a rozvoj inovácií v podnikaní
Užitočné odkazy

BOZP u živnostníka