SLOVENSKÁ ŽIVNOSTENSKÁ KOMORA

Čo čaká živnostníkov v roku 2020

Prinášame vám prehľad najdôležitejších legislatívnych zmien v oblasti živnostenského podnikania, daní, odvodov a zamestnávania, ktoré sú aktuálne pre rok 2020.

 • Zníženie dane z príjmov pre podnikateľov právnické osoby, ktorým sa daň z príjmov zníži z pôvodných 21% na 15 % (s ročnými príjmami do 100 000 eur) a pre podnikateľov fyzické osoby z pôvodných 19% na 15 %. Prvýkrát sa uplatní až v roku 2021, pri vypracovaní daňového priznania a platení dane za rok 2020.
 • 10 % DPH na niektoré tzv. „zdravé“ potraviny (ovocie, zelenina, med, mliečne potraviny, ovocné a zeleninové šťavy a pod.) a na tlačené periodiká.
 • Zmeny v platení preddavkov na daň pre podnikateľov - zvyšuje sa hranica pre platenie preddavkov na daň z úrovne 2 500 € až na 5 000 €
 • V roku 2020 sú minimálne odvody živnostníkov do zdravotnej poisťovne vo výške 70,91 eur prvýkrát vo februári za mesiac január 2020, maximum v prípade zdravotných odvodov nie je stanovené. Minimálna výška odvodov do Sociálnej poisťovne na rok 2020 je 167,89 eur. Maximálna suma odvodov živnostníkov do Sociálnej poisťovne je 2 350,66 eur
 • Minimálna mzda - nariadením vlády č. 324/2019 Z.z. sa hrubá mesačná minimálna mzda naSlovensku zvýši na 580 eur
 • Od nového roku už podnikatelia nie sú povinní pri registrácii uvádzať čísla bankových účtov, na ktorých majú uložené prostriedky z podnikateľskej činnosti
 • Dôjde k obmedzeniu založenia s.r.o., resp. vykonávania funkcie konateľa u osôb, na ktoré je vedená exekúcia (!). Osoba, voči ktorej je vedená exekúcia, nebude môcť byť konateľom ani spoločníkom spoločnosti s ručením obmedzeným.
 • Budú celkom zrušené listinné návrhy na zápis údajov do obchodného registra (prvozápis, zmena aj výmaz) a zavedená výlučne elektronická forma komunikácie s obchodným registrom.
 • Zaviedla sa možnosť zamestnávateľa vystaviť a doručiť zamestnancovi po vzájomnej dohode vymedzené druhy mzdových dokumentov elektronickou formou
 • Ak zamestnávateľ alebo zahraničná SZČO zabudne poslať Sociálnej poisťovni mesačný výkaz poistného a príspevkov, bude ho Sociálna poisťovňa evidovať ako neplatiča (!)
 • zamestnávatelia, ktorí zamestnávajú pracovníkov zaradených v 2. kategórii musia aj tento rok oznámiť Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) vybrané údaje o týchto zamestnancoch – zamestnávateľ tak musí urobiť do 15. januára a nahlásiť stav zamestnancov k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka.
 • Nový druh daňovej exekúcie zadržaním vodičského preukazu (s výnimkou napr. profesionálnych vodičov).
 • Od 14. 12. 2019 je každé stravovacie a reštauračné zariadenie povinné uvádzať pôvod mäsa, z ktorého pripravuje jedlá.
 • Do prílohy č. 2 živnostenského zákona sa dopĺňa od 1. 1. 2020 nová viazaná živnosť – Pravidelná kontrola detského ihriska. Spôsobilosť na výkon sa preukazuje certifikátom odbornej spôsobilosti, ktorý sa vydáva po splnení podmienok podľa zákona č. 371/2019 Z. z. o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska.
 • Vzdelávacia činnosť a sprievodcovská činnosť vykonávaná podľa osobitného predpisu v oblasti ochrany prírody a krajiny bola zaradená medzi činnosti, ktoré nie sú živnosťami. Cieľom takejto úpravy je vymedzenie vybraných odborných činností vykonávaných najmä organizáciou ochrany prírody a krajiny zriadenou Ministerstvom životného prostredia SR
Duálne vzdelávanie Rozhodcovský súd SŽK
Partneri
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
SŽK je členom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR


Za inovatívne Slovensko
Komora podporuje iniciatívu pre digitálnu budúcnosť Slovenska, zefektívnenie byrokratických procesov a rozvoj inovácií v podnikaní
Užitočné odkazy

BOZP u živnostníka