SLOVENSKÁ ŽIVNOSTENSKÁ KOMORA

Upozornenie na podvodné konanie

Viaceré súkromné spoločnosti s názvom podobným Slovenskej živnostenskej komore (napr. komora firiem a živnostníkov, register živností, slovenský register… a pod.) oslovujú živnostníkov a firmy s ponukou na platenú registráciu v ich databázach. Vyžadujú za to poplatky v rôznej výške. Jedná sa pritom o nečestné využívanie verejne prístupných informácií a vnímame to ako zneužívanie dôvery podnikateľov.

Dôrazne upozorňujeme, že sa jedná o podvodné konanie!

Slovenská živnostenská komora je stabilný zástupca zástupca živnostníkov, malých a stredných podnikateľov a členský poplatok vyžaduje výlučne iba od svojich členov. Budeme radi, keď sa k nám pridáte.

Oficiálne registre SR sú výlučne Živnostenský register (https://www.zrsr.sk/zr_om.aspx) a Obchodný register (http://www.orsr.sk/). Pri akomkoľvek inom pomenovaní registra, do ktorého ste dostali oslovenie, je potrebné zvýšiť obozretnosť.

K doručeným zásielkam, o ktorých máte pochybnosti, odporúčame zaujať nasledovný postup:

  1. v prípade, ak Vám je podozrivá výzva doručená, odporúčame poriadne si prečítať obsah listu;
  2. ak stále nemáte úplnú istotu, či je dokument, ktorý Vám bol doručený oficiálny alebo nie, odporúčame kontaktovať osobu, ktorá Vám živnosť alebo obchodnú spoločnosť pomáhala zakladať, prípadne kontaktovať Slovenskú živnostenskú komoru vo svojom kraji;
  3. ak poštová zásielka nie je úradnou zásielkou (zvyčajne doručovaná na prevzatie do vlastných rúk) a napriek tomu vyžaduje finančnú úhradu, nemusíte ju uhradiť.

Akceptovanie ponuky na zápis do takéhoto registra je dobrovoľné. Je na zvážení podnikateľa či takúto ponúkanú službu využije. Jednoznačne deklarujeme, že zápis do takého registra nie je povinný.

Pre spresnenie uvádzame, že do živnostenského registra sú zapísané osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia. Zápis je vykonaný automaticky, zabezpečuje ho Ministerstvo vnútra SR.

Do obchodného registra sa zapisujú obchodné spoločnosti (s.r.o., a.s. a pod.), družstvá, podniky zahraničných osôb či odštepné závody. Fyzické osoby sa doň zapisujú na vlastnú žiadosť, alebo ak tak ustanovuje osobitný zákon. Údaje do neho zapisuje príslušný registrový súd v sídle podnikania, register spravuje Ministerstvo spravodlivosti SR.

Duálne vzdelávanie Rozhodcovský súd SŽK
Partneri
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
SŽK je členom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR


Za inovatívne Slovensko
Komora podporuje iniciatívu pre digitálnu budúcnosť Slovenska, zefektívnenie byrokratických procesov a rozvoj inovácií v podnikaní
Užitočné odkazy

BOZP u živnostníka