SLOVENSKÁ ŽIVNOSTENSKÁ KOMORA

Oznamovanie kategórie práce 2 sa ruší

V rámci znižovania byrokracie v podnikaní sa upravil zákon 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorý zrušil oznamovaciu povinnosť o zamestnancoch zaradených v druhej kategórii, v rámci posudzovania pracovných rizík.

Doteraz každý zamestnávateľ musel každoročne oznámiť Úradu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie. S účinnosťou od 21. júla 2020 sa táto povinnosť ruší.

Do 2. kategórie práce boli zaradení zamestnanci, u ktorých nie je predpoklad poškodenia zdravia, ale vzhľadom na pôsobiace faktory práce (napr. hluk), sa nedá vylúčiť nepriaznivá odpoveď organizmu na pracovné prostredie a pôsobiace faktory. Patria sem práce, kde faktory pracovného prostredia neprekračujú legislatívou stanovené limity. Každá firma musela prácu svojich zamestnancov posudzovať až podľa šestnástich faktorov práce a pracovného prostredia. Do tejto kategórie mohla jedna firma zaradiť napríklad aj účtovníka, upratovačku, IT odborníkov a ďalších. Rozhodovalo to, kde pracujú a s čím prichádzajú do styku (napr. nadmerný hluk, prašné prostredie, sústavná práca pri počítači…).

Duálne vzdelávanie Rozhodcovský súd SŽK
Partneri
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
SŽK je členom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR


Za inovatívne Slovensko
Komora podporuje iniciatívu pre digitálnu budúcnosť Slovenska, zefektívnenie byrokratických procesov a rozvoj inovácií v podnikaní
Užitočné odkazy

BOZP u živnostníka