SLOVENSKÁ ŽIVNOSTENSKÁ KOMORA

Zasadal najvyšší orgán komory - Zhromaždenie delegátov

Dňa 11. 9. 2020 sa v Ráztočne, v Trenčianskom kraji, uskutočnilo 27. Zhromaždenie delegátov SŽK, ktoré je najvyšším orgánom komory. V rámci svojho programu potvrdilo vo funkcii predsedu p. Oldřicha Holiša na ďalšie funkčné obdobie, zvolilo členov predstavenstva a dozornej rady. Zasadnutie poctili svojou prítomnosťou hostia z Ministerstva hospodárstva SR a Ministerstva vnútra SR.

Zasadnutie najvyššieho orgánu komory sa zvyčajne uskutočňuje v prvom polroku príslušného kalendárneho roka, avšak z dôvodu pandémie koronavírusu bolo Zhromaždenie delegátov SŽK presunuté na neskorší termín.

Delegáti, ktorí zastupujú všetkých členov komory z jednotlivých krajských zložiek, vyhodnotili výsledky komory za rok 2019 a prijali, s oneskorením, návrh rozpočtu pre rok 2020 a predložené zmeny vnútorných predpisov.

Vzhľadom k ukončeniu funkčného obdobia sa zároveň uskutočnili voľby predsedu, členov predstavenstva a dozornej rady komory. Do ďalšieho funkčného obdobia vstupuje doterajší predseda p. Oldřich Holiš, s podporou obmeneného zloženia predstavenstva a dozornej rady. Pozíciu predsedu dozornej rady komory obhájil doterajší predseda p. Vladimír Holečko.

Pozvanie na zasadnutie prijal štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR p. Ján Oravec.

Vo svojom príhovore delegátom zdôraznil príležitosť pre reformné opatrenia, ktorých financovanie je možné uskutočniť z pripravovaného Plánu obnovy EÚ, ale aj v rámci nastavenia nového programovacieho obdobia čerpania štrukturálnych fondov EÚ.

Do pozornosti uviedol aj tému podpory rodinného podnikania, ktorej sa intenzívne venuje, a pokračovanie opatrení na znižovanie byrokratického zaťaženia v podnikaní. Druhý balík opatrení je v štádiu prípravy, jeho zverejnenie sa očakáva v jeseni tohto roka.

V rámci hostí vystúpil s príhorovom aj riaditeľ odboru živnostenského podnikania Ministerstva vnútra SR p. Ján Dutko.

Informoval prítomných delegátov o zámere čistenia obchodného registra od neaktívnych subjektov a plnej elektronickej komunikácii s registrom, ktorá bude spustená od októbra tohto roka.

Vysvetlil okolnosti zavedenia zmien pri pozastavení živnostenského oprávnenia, ktorú bude možné pozastaviť z doterajších 6 mesiacov už na obdobie 1 mesiaca.

Toto opatrenie, spolu so znížením niektorých minimálnych nárokov na absolvovanú prax pri nadobúdaní živnosti, sú predmetom zmien v živnostenskom zákone, ktorý je aktuálne v pripomienkovom konaní.

Duálne vzdelávanie Rozhodcovský súd SŽK
Partneri
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
SŽK je členom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR


Za inovatívne Slovensko
Komora podporuje iniciatívu pre digitálnu budúcnosť Slovenska, zefektívnenie byrokratických procesov a rozvoj inovácií v podnikaní
Užitočné odkazy

BOZP u živnostníka