SLOVENSKÁ ŽIVNOSTENSKÁ KOMORA

Stanovisko k návrhu zasielania údajov z faktúr finančnej správe

Ministerstvo financií SR navrhuje zákonom ustanoviť povinnosť všetkým podnikateľským subjektom vyhotovovať v stanovenej lehote faktúru z každej obchodnej transakcie, pri ktorej neplatí povinnosť evidovať tržbu pokladnicou e-kasa klient. Súčasne sa predpokladá zavedenie povinnosti zaslať pred vyhotovením konečnej verzie faktúry vybrané fakturačné údaje finančnej správe.

Zverejnený návrh ministerstva vníma Slovenská živnostenská komora ako odvážny krok, avšak s nedostatkom detailov.

Na základe zverejnených informácií hodnotíme, že opatrenie neprinesie pozitívny efekt pre podnikateľa v praxi. Dôležité budú ďalšie detaily návrhu a najmä výpočet dopadov na podnikateľské prostredie. Pretože štát pridáva, v čase zatvorenia prevádzok, ktoré nikto nevie kedy skončí, ďalšiu povinnosť investovať do účtovného softvéru, pričom náklady predpokladáme v stovkách eur na jeden subjekt.

V súčasnosti vystavujú živnostníci svoje faktúry zvyčajne vo vlastných formulároch, so zabezpečením prehľadu svojich príjmov a výdavkov.

Vážne obavy máme z možného porušenia obchodného tajomstva, nakoľko Finančná správa získa úplný prehľad o všetkých obchodných transakciách v SR, pričom pôjde o uloženie jedinečných dát, prepojených s osobnými údajmi, ktoré môžu byť potenciálne zneužité. Viď napr. nedávne odcudzenie dát z Národného centra zdravotníckych informácií.

Zámer ministerstva vychádza, ako aj uvádza vo svojom zdôvodnení, z potreby zníženia medzery vo výbere DPH. Odporúčame zamerať pozornosť ministerstva práve na DPH, skvalitniť vykazovanie DPH a neriešiť DPH medzeru opatreniami v oblasti priamych daní.

Dlhodobým problémom v oblasti DPH, ktoré komora vníma, je neúmerné zaťaženie subjektov v obchodnom reťazci, pričom platobná povinnosť by, podľa nášho názoru, mala byť postupne prenesená na posledný subjekt v obchodnom reťazci.

Problém platenia preddavkov na DPH sa v čase korony ešte prehĺbil, neúmerne zaťažuje podnikateľov, pričom v žiadnom z vládnych opatrení sa tejto problematike nevenuje pozornosť.

Navrhujeme zvážiť, aby drobné transakcie boli vyňaté z tejto povinnosti, nakoľko spôsobia zvýšenie byrokratickej náročnosti a v konečnom dôsledku nedokážu svojim celkovým objemom napomôcť k zlepšeniu výberu daní.

Pre podnikateľov a živnostníkov, ktorí vystavujú faktúry samostatne, bude používanie ďalšieho softvéru FS komplikované a zaťažujúce.

Navyše, je potrebné si uvedomiť, že existujúce IT služby štátu voči podnikateľom sú často nedostatočne výkonné, v určitých procesoch neprepojené, technicky neodladené a sú známe aj výpadkami služieb.

Ak má štát (resp. FS) záujem o takéto riešenie pre živnostníkov a malých podnikateľov, nech pripraví dostupné, funkčné, stabilné a užívateľsky jednoduché riešenie, poskytne ho do testovacej prevádzky, nech sa odladia chyby a následne môže byť zavedené do zákonnej povinnosti.

Duálne vzdelávanie Rozhodcovský súd SŽK
Partneri
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
SŽK je členom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR


Za inovatívne Slovensko
Komora podporuje iniciatívu pre digitálnu budúcnosť Slovenska, zefektívnenie byrokratických procesov a rozvoj inovácií v podnikaní
Užitočné odkazy

BOZP u živnostníka