SLOVENSKÁ ŽIVNOSTENSKÁ KOMORA

Ako sa zdaňujú príspevky na stravovanie

Finančné riaditeľstvo vydalo spresnenie k zdaniteľnosti príspevku na stravovanie, aby bol zabezpečený jednotný postup pri posúdení zdaniteľnosti príjmu a uplatnení výdavkov na stravovanie do daňových výdavkov.

Novela Zákonníka práce účinná od 1. marca 2021 priniesla možnosť vybrať si medzi stravným lístkom a finančným príspevkom na stravu.

Finančný príspevok na stravovanie je od účinnosti novely možné poskytovať všetkým zamestnancom, s výnimkou tých, ktorým zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa.

Zamestnávateľovi v tejto súvislosti vznikla povinnosť umožniť svojim zamestnancom vybrať si medzi stravným lístkom alebo poskytnutím finančného príspevku na stravovanie s tou podmienkou, že zamestnanec nemôže zmeniť svoje rozhodnutie počas 12 mesiacov odo dňa, ku ktorému sa výber viaže.

V súlade so zákonom o dani z príjmov je od dane z príjmov oslobodená:

  • hodnota stravy poskytovaná zamestnávateľom zamestnancovi na spotrebu na pracovisku alebo v rámci stravovania zabezpečovaného prostredníctvom iných subjektov, a
  • finančný príspevok na stravovanie poskytovaný podľa osobitného predpisu.
  1. Ak zamestnávateľ zabezpečí stravovanie zamestnancom vo forme gastrolístkov (alebo gastrokariet), pre zamestnanca je hodnota tejto stravovacej poukážky alebo elektronickej stravovacej poukážky (nepeňažné plnenie) v plnej sume oslobodená od dane z príjmov.

    Ako však vyplýva z ďalšieho textu, toto úplné oslobodenie sa týka len nepeňažného plnenia, teda samotných stravných lístkov alebo stravovacích kariet. V prípade finančných príspevkov treba prihliadať na viacero faktorov.

    Ak zamestnávateľ, namiesto stravovacích poukážok poskytne zamestnancom finančný príspevok na stravovanie, potom pri sume finančného príspevku sa vychádza vždy z hodnoty stravovacej poukážky, ktorú zamestnancovi poskytoval alebo ktorú naďalej poskytuje tým zamestnancom, ktorí si finančný príspevok nevybrali. Suma finančného príspevku na stravovanie by preto mala byť rovnaká ako suma, ktorou zamestnávateľ prispieva na stravovaciu poukážku iným zamestnancom (na porovnateľných pracovných pozíciách).

  2. Okrem uvedených súm vyplývajúcich zo Zákonníka práce môže zamestnávateľ prispievať zamestnancom na stravovanie aj poskytovaním príspevku na stravovanie zo sociálneho fondu. Takýto príspevok na stravovanie zamestnancov nie je zákonom limitovaný, preto je u zamestnanca považovaný za príjem oslobodený od dane.
  3. Ak poskytne zamestnávateľ zamestnancovi príspevok nad rámec vyššie uvedených (napríklad na základe dojednania v pracovnej zmluve, kolektívnej zmluve alebo internej smernici zamestnávateľa ako zamestnanecký benefit), takýto príspevok sa už považuje za príjem na strane zamestnanca, ktorý podlieha dani z príjmov zo závislej činnosti.

Je potrebné dávať si pozor na to, že zamestnávateľ je povinný zabezpečiť stravovanie zamestnancov tak, aby mal zamestnanec k dispozícii stravné lístky alebo finančný príspevok už v prvý pracovný deň toho-ktorého mesiaca. Tento termín je dôležitý najmä preto, že finančný príspevok poskytnutý v priebehu mesiaca, t.j. už za uplynulé dni, sa považuje za zdaniteľný príjem zamestnanca.

Zjednodušene povedané, neodporúča sa zasielať finančný príspevok na stravovanie na aktuálny mesiac spolu so mzdou za predchádzajúci mesiac.

Celé a podrobné znenie metodického pokynu nájdete na stránke portálu Finančnej správy alebo v zjednodušenej forme na stránkach poradenskej spoločnosti Accace Slovensko.

Duálne vzdelávanie Rozhodcovský súd SŽK
Partneri
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
SŽK je členom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR


Za inovatívne Slovensko
Komora podporuje iniciatívu pre digitálnu budúcnosť Slovenska, zefektívnenie byrokratických procesov a rozvoj inovácií v podnikaní
Užitočné odkazy

BOZP u živnostníka