SLOVENSKÁ ŽIVNOSTENSKÁ KOMORA

Obchodný register si vyžaduje vašu pozornosť

Prichádza obdobie aktualizácie údajov o vašej firme v Obchodnom registri - týka sa organizačných zložiek, ale aj údajov fyzických a právnických osôb.

Novela zákona o obchodnom registri, schválená ešte v minulom roku, predpisuje povinnosť doplnenia identifikačných údajov pre jednotlivé právne formy podnikania.

Do 30. septembra 2021 je v prípade slovenských aj zahraničných právnických osôb doplniť, resp. potvrdiť údaje, ktoré sú o organizačnej zložke zapísané v obchodnom registri. Táto povinnosť platí aj v prípade, ak sú údaje v registri aktuálne. Ak by dotknutá spoločnosť uvedenú povinnosť nesplnilav v danom termíne, môže súd organizačnú zložku z obchodného registra vymazať.

Ďalšou úpravou je doplnenie identifikačných údajov fyzických a právnických osôb do Obchodného registra, v termíne do 30. septembra 2022.

Povinnosť sa týka všetkých najčastejšie používaných právnych foriem (s. r. o., a. s., k. s., družstvo,…), pričom je potrebné doplniť k jednotlivým spoločnostiam žiadané údaje, ktoré bližšie spresňuje vysvetlenie Ministerstva spravodlivosti SR.

Jedná sa predovšetkým o rodné čísla, čísla pasu či iné identifikátory pre spoločníkov, akcionárov, členov štatutárnych orgánov - konateľov, členov predstavenstva, členov kontrolných orgánov - dozornej rady a ďalšie osoby.

Ako ďalej uvádza komentár advokátskej kancelárie v minulosti sa tieto údaje nevyžadovali, preto sa do obchodného registra ani nemohli zapísať. Novú povinnosť doplnenia údajov je potrebné splniť pri najbližšom zápise zmien v obchodnom registri podávanom po 30. septembri 2021, najneskôr však do 30. septembra 2022. Inak súd nevykoná zápis žiadnej ďalšej zmeny.

Duálne vzdelávanie Rozhodcovský súd SŽK
Partneri
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
SŽK je členom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR


Za inovatívne Slovensko
Komora podporuje iniciatívu pre digitálnu budúcnosť Slovenska, zefektívnenie byrokratických procesov a rozvoj inovácií v podnikaní
Užitočné odkazy

BOZP u živnostníka