SLOVENSKÁ ŽIVNOSTENSKÁ KOMORA

Pripravte sa na úhradu odložených odvodov

Živnostníci, ktorí minulý rok požiadali o odklad odvodov, musia uhradiť prvé platby do konca septembra.

Zamestnávateľom a samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO), ktorí si počas koronakrízy požiadali o odklad poistného za marec 2020, sa blíži termín jeho splatnosti, pripomína Sociálna poisťovňa.

Uhradiť odložené poistné na sociálne poistenie za marec 2020 je potrebné do 30. septembra 2021. Sociálna poisťovňa bude v najbližších dňoch proaktívne zasielať e-maily dotknutým subjektom v snahe pripomenúť im blížiaci sa termín, aby si svoje záväzky vyrovnali včas a nestali sa zbytočne dlžníkmi. Ak SZČO alebo zamestnávateľ nie je schopný odložené poistné zaplatiť, môže využiť splátkový kalendár, ktorý je v tomto prípade bezúročný. Požiadať oň možno v pobočke po lehote splatnosti, teda po 30. septembri 2021.

Pri úhrade poistného za kalendárny mesiac marec 2020 je potrebné uviesť špecifický symbol v štandardnom tvare 032020, úhradu vykonať na číslo účtu príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne a použiť správny variabilný symbol.

V najbližších dňoch bude Sociálna poisťovňa opätovne posielať SZČO a zamestnávateľom e-mailové správy, v ktorých ich upozorní na povinnosť uhradiť odložené platby poistného za marec 2020 do 30. septembra 2021. Ide o ústretovú službu Sociálnej poisťovne, mimo jej zákonných povinností. Upozornenia dostanú tie subjekty, ktorým Sociálna poisťovňa zaslala aj mailovú notifikáciu o zapracovaní čestného vyhlásenia k odkladu splatnosti poistného, teda na nich eviduje mailový kontakt. Správy dostane 2 665 SZČO a zamestnávateľov, ktorí podali čestné vyhlásenia k odkladu poistného za marec 2020 a ešte ho neuhradili.

Ak SZČO a zamestnávatelia s odloženou splatnosťou poistného za marec 2020 neuhradia platbu do 30. septembra 2021, Sociálna poisťovňa bude zo zákona povinná im predpísať aj penále za dni omeškania a dlžnú sumu poistného a penále vymáhať. Ak toto odložené poistné nie sú schopní zaplatiť, môžu požiadať príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne po 30. septembri 2021, teda po lehote splatnosti, o splátkový kalendár. Jednou z podmienok pre povolenie splátok je zaplatenie posledného (aktuálneho) poistného ku dňu rozhodovania o povolení splátok dlžných súm. Výhodou splátkového kalendára je, že sa počas krízovej situácie výška splátky nezvyšuje o úrok vo výške 10 % a nedochádza k vymáhaniu dlžnej sumy poistného ani k predpisu penále.

Počas koronakrízy od marca minulého roka si mnohí zamestnávatelia a samostatne zárobkovo činné osoby za jednotlivé mesiace požiadali o odklad úhrady poistného. Vláda SR v máji 2021 schválila nariadenie, v ktorom im za dané pandemické mesiace stanovila lehoty splatnosti takto odloženého poistného. Lehoty sú nasledovné:

  • za marec 2020 do 30. septembra 2021
  • za máj 2020 do 31. decembra 2021
  • za jún 2020 do 31. marca 2022
  • za júl 2020 do 30. júna 2022
  • za december 2020 do 30. septembra 2022
  • za január 2021 do 31. decembra 2022
  • za február 2021 do 31. marca 2023
  • za marec 2021 do 30. júna 2023
  • za apríl 2021 do 30. septembra 2023
  • za máj 2021 do 31. decembra 2023

Pôvodne mali zamestnávatelia a SZČO odložené poistné za všetky tieto mesiace uhradiť do 30. júna 2021, táto lehota sa im teda postupne posunula o tri mesiace až do roku 2023.

Duálne vzdelávanie Rozhodcovský súd SŽK
Partneri
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
SŽK je členom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR


Za inovatívne Slovensko
Komora podporuje iniciatívu pre digitálnu budúcnosť Slovenska, zefektívnenie byrokratických procesov a rozvoj inovácií v podnikaní
Užitočné odkazy

BOZP u živnostníka