SLOVENSKÁ ŽIVNOSTENSKÁ KOMORA

Stanovisko komory k návrhu nového zdanenia živnostníkov

Slovenská živnostenská komora víta záujem Ministerstva financií SR o reformu živnostenského podnikania a je pripravená aktívne prispieť k jej doladeniu a celkovom zlepšení postavenia živnostníkov na Slovensku.

Sme presvedčení, že živnostenské podnikanie na Slovensku si vyžaduje zmeny vo viacerých oblastiach, predovšetkým daní a odvodov, avšak s nutným komplexným pohľadom a na základe reálnych dát a štatistík, ktoré má štát k dispozícii. Preferujeme trvalé, užitočné a motivačné riešenia, pred rýchlymi a jednoduchými.

Diskusiu onavrhnutých opatreniach navrhujeme ďalej rozpracovať, odlíšiť poctivých podnikateľov-živnostníkov, ktorí poskytujú prácu svojim zamestnancom, živia seba, svoje rodiny a rodinné firmy, od tých, ktorých Ministerstvo financií SR pomenovalo ako „nepoctivých“, ktorí hľadajú spôsoby ako systém zdaňovania a odvodov obchádzať.

Osobitne je dôležité jasne pomenovať, že porovnávanie postavenia zamestnanca so živnostníkom je nevhodné a neprimerané, nakoľko každé z týchto postavení sa odlišuje rozsahom zodpovednosti, často aj odbornosti, ale predovšetkým sociálnym zabezpečením a nárokom na sociálne a iné podporné dávky.

Chápeme potrebu úpravy zdanenia živnostníkov, ale keď sa vhodne nenastaví a nevezmú sa do úvahy špecifiká samostatného podnikania, tak úsilie o vyšší výber daní sa môže ľahko premeniť na masívne rušenie živností a nárast počtu nezamestnaných, čo v konečnom dôsledku zvýši tlak na štátny rozpočet.

Živnostník je v súčasnosti dôležitý prvok hospodárstva a spoločnosti, ktorý vytvára každodennú pridanú hodnotu. Poskytuje, prevádzkuje a zabezpečuje odborné služby a činnosti dennej potreby pre všetkých – od pekárov, účtovníkov, stavbárov, inštalatérov, holičov a kaderníkov, až po architektov, programátorov, dizajnérov či ďalšie vysoko špecializované profesie. Takéto činnosti a mnohé ďalšie už v súčasnosti sú zabezpečované v prevažnej miere výlučne prostredníctvom podnikavých jednotlivcov – živnostníkov, nakoľko pre firmy aj verejný sektor je výhodné spoľahnúť sa na odbornosť a skúsenosti pri dodaní čiastkových tovarov či služieb.

Živnostník je elementárny základ slovenskej ekonomiky a jeho zruinovanie naruší celkovú kvalitu života na Slovensku, dostupnosť každodenných služieb pre všetkých obyvateľov a zabrzdí rozvoj firemného sektora, ktorý je na nich naviazaný.

Duálne vzdelávanie Rozhodcovský súd SŽK
Partneri
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
SŽK je členom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR


Za inovatívne Slovensko
Komora podporuje iniciatívu pre digitálnu budúcnosť Slovenska, zefektívnenie byrokratických procesov a rozvoj inovácií v podnikaní
Užitočné odkazy

BOZP u živnostníka