SLOVENSKÁ ŽIVNOSTENSKÁ KOMORA

Získajte dotáciu na energie

Ministerstvo hospodárstva SR spustilo výzvu, z ktorej môžu živnostníci a firmy získať podporu na úhradu zvýšených cien za plyn a elektrickú energiu.

Dotácia sa môže poskytnúť do výšky 80 % oprávnených nákladov, pričom výška dotácie bude vypočítaná automatizovane, po zadaní požadovaných údajov do elektronickej žiadosti o dotáciu.

Žiadosť o dotáciu je možné podať len za oprávnené obdobie - od 1. augusta 2022 do 30. septembra 2022.

Lehota na predkladanie žiadostí je do 22. 12. 2022.

Žiadosť o dotáciu sa podáva elektronicky cez https://energodotacie.mhsr.sk/ziadost.html

Oprávneným nákladom pre určenie výšky dotácie je súčin množstva zemného plynu a/alebo elektriny vyjadrené v MWh, ktoré žiadateľ, ako koncový odberateľ, odobral od dodávateľa zemného plynu a/alebo elektriny v oprávnenom období, a zvýšenia ceny, ktoré žiadateľ zaplatil za spotrebovanú jednotku za dodávku komodity zemného plynu a/alebo elektriny vyjadrenú v EUR/MWh.

Výšku pomoci lepšie ilustrujú tieto vzorce:

Vzorec pre výpočet výšky dotáce na elektrinu:

  • Výška dotácie = spotreba v MWh x (priemerná cena za 1 MWh v EUR – 199) x 0,8

Vzorec pre výpočet výšky dotáce na plyn:

  • Výška dotácie = spotreba v MWh x (priemerná cena za 1 MWh v EUR – 99) x 0,8

Minimálna výška podpory je vo výške 50 EUR, maximálna výška dotácie predstavuje 500 000 EUR na podnik na úrovni hospodárskej jednotky, nie na jednotlivé IČO. Formulár vám presne vypočíta výšku oprávnenej dotácie.

Všetky potrebné informácie a vysvetlenia nájdete na https://energodotacie.mhsr.sk/index.html

Duálne vzdelávanie Rozhodcovský súd SŽK
Partneri
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
SŽK je členom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR


Za inovatívne Slovensko
Komora podporuje iniciatívu pre digitálnu budúcnosť Slovenska, zefektívnenie byrokratických procesov a rozvoj inovácií v podnikaní
Užitočné odkazy

BOZP u živnostníka