SLOVENSKÁ ŽIVNOSTENSKÁ KOMORA

Jubilejné 30. Zhromaždenie delegátov SŽK zasadalo v Žiline

Dňa 25. 5. 2023 sa uskutočnilo 30. Zhromaždenie delegátov SŽK, ktoré je najvyšším orgánom komory.

Zasadnutie je vrcholným stretnutím delegátov - zástupcov všetkých členov komory z jednotlivých krajských zložiek. Programom rokovania bolo prerokovanie správy o hospodárení komory, rozpočtu pre rok 2023, schválenie výročnej správy, hodnotiacej správy Dozornej rady a doplnenie člena Predstavenstva komory.

Predseda SŽK Oldřich Holiš ocenil živnostníkov za ich energiu, ktorým prekonávajú zložité situácie a komplikácie v podnikaní, ktoré stále pretrvávajú. Najmä komplikovaná politická situácia, ktorá zneisťuje podnikateľov. Zdôraznil potrebu dodržiavať vnútornú jednotu, súdržnosť a vzájomnú kooperáciu medzi jednotlivými krajskými zložkami.

Pripomenul delegátom aj blížiace sa 25. výročie založenia komory, ktoré oslavuje koncom tohto roka.

Počas zasadnutia prebehli aj doplňujúce voľby do Predstavenstva, v rámci ktorých bola zvolená p. Mária Čajková za členku Predstavenstva SŽK za krajskú zložku Trnava.

Pozvanie na zasadnutie prijala predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja pani Erika Jurinová, viceprezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR pán Rastislav Machunka a pán Ján Dutko, riaditeľ odboru živnostenského podnikania Ministerstva vnútra SR.

Duálne vzdelávanie Rozhodcovský súd SŽK
Partneri
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
SŽK je členom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR


Za inovatívne Slovensko
Komora podporuje iniciatívu pre digitálnu budúcnosť Slovenska, zefektívnenie byrokratických procesov a rozvoj inovácií v podnikaní
Užitočné odkazy

BOZP u živnostníka