SLOVENSKÁ ŽIVNOSTENSKÁ KOMORA

SLOVENSKÁ ŽIVNOSTENSKÁ KOMORA

Slovenská živnostenská komora (ďalej len SŽK) bola ustanovená v zmysle zákona č. 126/1998 Z. z. dňa 12. decembra 1998 v Žiline. Sídlom komory zo zákona je Žilina. Ustanovujúceho zhromaždenia delegátov (ďalej UZD) sa zúčastnilo 96 delegátov - za každý kraj Slovenska po 12 delegátov, ktorí zastupovali 482 zakladajúcich členov komory podnikajúcich ako fyzické osoby. Prítomní delegáti schválili štatút komory, volebný a rokovací poriadok a taktiež predstavenstvo a dozornú radu komory. Prvým predsedom komory bol zvolený Dušan Hruštinec, od roku 2004 je predsedom SŽK Ing. Vojtech Gottschall.

Komora ako samosprávna právnická osoba výrazne ovplyvňuje oblasť živnostenského podnikania v SR, najmä pri plnení verejnoprávnych úloh, pri využívaní poznatkov kontrolných orgánov, ako Slovenskej obchodnej inšpekcie, štátnych skúšobní a pod.

Pôsobnosť komory súvisí s jej poslaním, najmä v oblasti rozvoja malého a stredného podnikania, ochranou a podporou svojich členov (členstvo v komore je dobrovoľné), v rokoch 1999 - 2004 pri posudzovaní a vyjadrovaní sa k žiadostiam o vydanie koncesie, k riadnemu a odbornému prevádzkovaniu živnosti. Od roku 2001 SŽK v zmysle § 22 Živnostenského zákona vykonáva skúšky odbornej spôsobilosti pre remeselné živnosti. Za roky 2001 – 2007 bolo vykonaných vyše štyritisíc skúšok odbornej spôsobilosti, najmä v živnostiach kozmetické služby, holičstvo a kaderníctvo, pohostinská činnosť, stolárstvo, murárstvo a iné. V rokoch 2006 – 2007 v zmysle zákona o pohrebníctve sa v SŽK konali aj kvalifikačné skúšky pre prevádzkovanie pohrebiska, pohrebnej služby a krematória. Jedna z hlavných činností je zameraná na vzdelávanie a poradenstvo. SŽK má potvrdenie o akreditácii pre vzdelávacie aktivity: „Príprava na začatie prevádzkovania, alebo vykonávania samostatne zárobkovej činnosti“, „Ako podnikať“, „Odborná príprava na prevádzkovanie pohrebiska, pohrebnej služby a krematória“, „Školenie a distančné školenie z nariadenia ES 852/2004 o hygiene potravín“ Úlohy krajských, resp. okresných zložiek komory sa týkajú najmä vzťahu k miestnym orgánom štátnej správy a obciam, ale aj posudzovania žiadateľov o členstvo v komore. V komore pracujú celoslovenské odborné odvetvové sekcie so zameraním na plnenie úloh vyplývajúcich SŽK zo zákona o SŽK a Živnostenského zákona, pri Predstavenstve SŽK pôsobia výbory, a to Výbor pre legislatívu, Ekonomický výbor, Výbor pre vzdelávanie a Mediálny výbor.

Komora významne vstupuje do procesu odborného vzdelávania v stredných odborných učilištiach a združených stredných školách. Deleguje svojich členov do skúšobných komisií pri záverečných skúškach, vyjadruje sa k žiadostiam fyzických osôb o zriadenie pracoviska praktického vyučovania a pod. Spolupracuje s Ministerstvom školstva SR pri príprave legislatívnych návrhov pre zabezpečenie kvalitnej odbornej pripravenosti živnostníkov a malých a stredných podnikateľov a ich celoživotné vzdelávanie.

Komora pri napĺňaní svojich cieľov aktívne spolupracuje s inými komorami v tuzemsku a v zahraničí, s obcami, s univerzitami a s inými právnickými subjektami, najmä regionálnymi kanceláriami SOPK, RPIC a RRA, s SPPK, úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny a ostatnými.

Slovenská živnostenská komora má zastúpenie prostredníctvom svojich nominovaných členov v rôznych komisiách a výboroch, či už v NR SR alebo na jednotlivých ministerstvách.

Čo sa týka histórie, živnostenské podnikanie bolo v bývalej Československej republike zrušené v roku 1952. Do toho obdobia boli živnostníci združovaní do živnostenských spoločenstiev, vlastnili 52 živnostenských (remeselníckych) domov a 77 regionálnych kancelárií.

Z pohľadu súčasnosti začalo živnostníctvo vznikať v zmysle vyhl. č. 2/88 Zb. a následne Vyhl. č.105/90 v nadväznosti na Živnostenský zákon č. 455/91 Zb., ktorý s niektorými novelami platí až po dnešné obdobie. Od roku 1990 sú živnostníci a podnikatelia organizovaní v občianskych združeniach v zmysle zák. č. 83/90 Zb., ako sú živnostenské spoločenstvá, cechy, zväzy, asociácie a pod., ktoré pôsobia ako na regionálnej, tak i profesijnej úrovni.

Hlavné úlohy a odporúčania pre činnosť SŽK na obdobie rokov 2008-2010

STABILIZÁCIA A RAST ČLENSKEJ ZÁKLADNE

Členskú základňu chápeme ako stabilizačný a mobilizačný prvok autority a akcieschopnosti Slovenskej živnostenskej komory. Pre dosiahnutie tohto cieľa je potrebné predovšetkým:
 • zvýšiť počet členov s medziročným nárastom o 30 % oproti roku 2007
 • osloviť a aktivizovať absolventov kvalifikačných skúšok pre overenie odbornej spôsobilosti
 • dobudovať štruktúru Úradu komory o odborné pozície pre oblasť vzdelávania, legislatívy, vonkajších vzťahov, posilniť kancelárie KZK a aktivizovať kontaktné miesta okresných a regionálnych štruktúr SŽK
 • zvýšiť pravidelnú celoplošnú informovanosť členskej základne na regionálnej úrovni
 • vstupovať do spolupráce so samosprávnymi orgánmi všetkých stupňov s cieľom posilniť postavenie SŽK a aktivity funkcionárov v regiónoch ako i v mestách a obciach.

VNÚTRO–KOMOROVÁ LEGISLATÍVA

Vnútro-komorová dokumentácia vychádzajúca zo zákona č. 126/1998 Z. z. a Štatútu SŽK je súbor dokumentov upravujúcich vzťahy vo vnútri komory z hľadiska organizačného, ekonomického, pracovných vzťahov, kompetenčných a inštitucionálnych vzťahov do vnútra i navonok:
 • pravidelne hodnotiť a aktualizovať dokumenty v nadväznosti na novelizáciu základných a nadradených noriem, ako i celospoločenských noriem
 • vyžadovať dodržiavanie zásad v konaní zamestnancov, funkcionárov a volených orgánov v súlade s platnou vnútro-komorovou dokumentáciou.

ÚČASŤ SŽK V ORGÁNOCH ŠTÁTNEJ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY

Cieľom je zabezpečiť prenos informácií a požiadaviek živnostenskej obce na orgány každého stupňa a spätne realizovať opatrenia vedúce k zlepšovaniu podnikateľského prostredia:
 • na každej úrovni organizačnej štruktúry vybudovať aktív odborníkov SŽK pre nomináciu na jednotlivé pozície v poradných orgánoch a komisiách na úrovni štátnej exekutívy až po regionálne samosprávne orgány
 • od nominantov a členov komisií a poradných orgánov každého stupňa vyžadovať aktivitu a pravidelný prenos informácií
 • nominovať zástupcov a začleniť SŽK do inštitucionálneho systému krajín EÚ.

BALÍKY SLUŽIEB PRE ČLENOV A NEČLENOV SŽK A ŽIVNOSTNÍKOV

Rozhodujúci nástroj aktívnej politiky SŽK pre podporu a rozvoj podnikateľského prostredia, ako aj postavenia SŽK v inštitucionálnom systéme na Slovensku, k tomu odporúčame:
 • zriaďovať a prevádzkovať akreditované vzdelávacie pracoviská s orientáciou na všeobecné oblasti podnikateľskej legislatívy a etiky, ako i remeselné živnosti
 • aktívne sa podieľať na príprave noriem pre odborné vzdelávanie a celoživotné vzdelávanie
 • účasť na procese realizácie NSRR 2007-2013 Opatrení pre podporu podnikateľského prostredia s následným prenosom informácií pre živnostenskú obec
 • vstúpiť do aktívnej spolupráce s Regionálnymi agentúrami s cieľom pripravovať a zabezpečovať realizáciu projektov pre rozvoj podnikateľského prostredia na regionálnej úrovni
 • vybudovať Živnostenský inštitút podľa pripravovaného individuálneho národného projektu ako koordinačné, vzdelávacie, poradenské a informačne centrum živnostníkov SR.

PLNENIE ÚLOH SŽK VYKONÁVANÝCH VO VEREJNOM ZÁUJME

Realizáciou navrhovaných opatrení dosiahnuť kvalitatívne vyššiu a odbornejšiu úroveň samostatného prevádzkovania živností, najmä u remeselných podnikateľských subjektov:
 • skušobné komisie pre overovanie odbornej spôsobilosti kreovať z odborníkov, zástupcov živnostenských spoločenstiev, pedagógov a majstrov SOU a SOŠ s odpovedajúcimi praktickými i teoretickými skúsenosťami – vytvoriť zároveň podmienky pre ich vzdelávanie
 • prehodnotiť lokalizáciu skušobných miest pre overovanie odbornej spôsobilosti z hľadiska teritoriálneho tak, aby bola zachovaná kvalitatívna úroveň skúšky, ale zároveň i dostupnosť pre uchádzača z hľadiska nákladov
 • zúčastňovať sa na príprave, ako aj priebehu záverečných skúšok na SOŠ a SOU ako člen
 • v záujme zvýšenia ochrany spotrebiteľa iniciovať novelu Živnostenské zákona č. 455/91 Zb. pre schvaľovací proces koncesovaných živností, otázku spoľahlivosti žiadateľa, určiť SŽK pre preskúmanie a vydanie stanoviska k spoľahlivosti
 • prehĺbiť úroveň a obsah spolupráce s kontrolnými orgánmi pre posudzovanie dodržiavania podmienok prevádzkovania živností v zmysle zákona č. 126/1998 Z z.
 • vstúpiť aktívne do procesu zavedenia eura pristúpením k etickému kódexu s cieľom zabezpečiť informovanosť živnostenskej obce a vytvoriť dôveru medzi spotrebiteľmi a podnikateľmi.

BUDOVANIE ODBORNÝCH ODVETVOVÝCH SEKCIÍ (OOS SŽK)

OOS chápeme ako rozhodujúce odborné a profesijne štruktúry SŽK, ktoré vstupujú na základe poznatkov a skúseností do celoplošného prierezového procesu v legislatívnej oblasti, oblasti pracovno-právnej, vzdelávacej, ekonomickej v danom segmente tak, aby podmienky prevádzkovania remesla alebo živnosti boli na porovnateľnej úrovni v súlade so všeobecne platnými národnými normami, ako aj normami krajín EÚ, k tomu odporúčame:
 • OOS kreovať na princípe vytvárania odborných štruktúr smerom od regiónov po celoštátne
 • orientovať sa na OOS v remeselných odboroch živnosti podľa prílohy č.1 Živnostenského zákona č. 455/91 Zb.
 • budovať OOS pre oblasť prípravnej a realizačnej fázy prechodu národnej meny na euro s cieľom zabezpečiť plošnú informovanosť a bezproblémový technicko-ekonomický prechod bez mimoriadnych dopadov na podnikateľskú sféru, ale aj spotrebiteľa
 • kreovať OOS pre realizáciu Národného projektu „Živnostenský inštitút“ v etapách - projekt - realizácia – obsahová časť – lektorský zbor – prevádzka – udržateľnosť.

MEDIÁLNA POLITIKA SŽK

Najvýznamnejší nástroj pre zabezpečenie informácií členom SŽK, živnostenskej obci, ako aj celej verejnosti o aktivitách, postavení a výsledkoch SŽK.
 • udržať komplexné podmienky pre vydávanie Živnostenských novín tak, aby sa noviny vydávali minimálne 3x za dva mesiace (výhľadovo každé dva týždne)
 • vytvoriť podmienky na KZK pre vydávanie občasníka – informačného bulletinu v regiónoch
 • pravidelnými príspevkami do celoštátnych i regionálnych periodík informovať verejnosť o postavení, úlohách a výsledkoch aktivít SŽK
 • webovú stránku SŽK využívať ako informačný, poradenský a konzultačný prostriedok živnostenskej obce
 • pre naplnenie kvality a obsahu mediálnej politiky SŽK zriadiť výbor pre mediálnu politiku.

Zodpovednosť za plnenie úloh preberajú zamestnanci SŽK, volené orgány a funkcionári SŽK podľa kompetencií v zmysle Štatútu SŽK a Organizačného poriadku SŽK.

Bratislava 6. máj 2008
Predstavenstvo SŽK
Duálne vzdelávanie Živnostenské noviny Rozhodcovský súd SŽK
Partneri
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
SŽK je členom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR
Regionálna rozvojová agentúra
Užitočné odkazy