SLOVENSKÁ ŽIVNOSTENSKÁ KOMORA

Archív - Aktuality a komentáre

4. zasadnutie Národného monitorovacieho výboru pre európske štrukturálne a investičné fondy

10.11.2018

V dňoch 9. – 10. októbra 2018 sa v Žiline, v Hoteli Holiday Inn uskutočnilo 4. zasadnutie Národného monitorovacieho výboru pre európske štrukturálne a investičné fondy. Program rokovania počas týchto dvoch dní bol bohatý. Po otvorení zasadnutia p. Žilákovou a následných príhovoroch, vrátane viceprimátora Žiliny pána Patrika Gromu, ktorý zhodnotil súčasný stav plnenia projektov z EŠIF fondov v týkajúcich sa mesta Žilina, nasledovalo schvaľovanie programu zasadnutia a zároveň nominácia a schvaľovanie overovateľa zápisnice. Celý článok »

Podmienky účasti na inovačnom ocenení „Inovácia Žilinského kraja“ – malé a stredné podniky

26.10.2018
Podmienky účasti na inovačnom ocenení „Inovácia Žilinského kraja“ – malé a stredné podniky

Cieľom realizácie inovačného ocenenia je predovšetkým zviditeľniť a verejne oceniť inovatívnych lídrov z radu mikropodnikov, malých a stredných podnikov a zároveň ich takto stimulovať k ďalším inovatívnym produktom, riešeniam a projektom. Z tohto dôvodu sa môžu prihlásiť len mikropodniky, malé a stredné podniky zo Žilinského kraja, t. j. všetky subjekty, ktoré zamestnávajú menej ako 250 zamestnancov, ktorých obrat nie je väčší ako 50 mil. EUR a musia spĺňať kritériá nezávislého MSP: 25% a viac kapitálu alebo hlasovacích práv nesmie byť vo vlastníctve jednej alebo viacerých spoločností, ktoré nespĺňajú kritéria MSP. Viac info »

Ďakovný list

3.10.2018

Vážený pán Boháčik, dovoľte, aby som Vám v mene Hotelovej akadémie vyjadril svoje poďakovanie za finančnú pomoc, ktorú ste poskytli našej žiačke Jessice Oravcovej. Vďaka finančnej podpore môže žiačka zo sociálne znevýhodneného prostredia absolvovať 5 týždňovú pracovnú stáž v nemeckom meste Leipzig. Prostredníctvom skúsenosti v zahraničí si rozžšíri vedomosti a praktické zručnosti, ktoré budú dôležité pre jej budúcu kariéru cukrárky. Celý dokument »

Stanovisko k návrhu minimálnej mzdy

13.9.2018

Slovenská živnostenská komora chápe úpravu minimálnej mzdy v národnom hospodárstve Slovenskej republiky. Súhlasíme s pravidelným nárastom, ktorý ale nutne potrebuje transparentný mechanizmus výpočtu, ktorý sa opiera o potreby na trhu práce a rastu produktivity práce v jednotlivých produkčných odvetviach národného hospodárstva. Viac informácií »

Zmeny v duálnom vzdelávaní

28.6.2018

Národná rada SR schválila zmeny v duálnom vzdelávaní. Novela zákona o odbornom vzdelávaní reflektovala podnety z praxe, aby ho spravila atraktívnejší pre zamestnávateľov a školy. Tých má motivovať jednoduchší vstup a viac peňazí v systéme duálneho vzdelávania. Podrobnejšie sa dočítate v článku »

ČESKO-SLOVENSKÉ EKONOMICKÉ FÓRUM

20.6.2018
ČESKO-SLOVENSKÉ EKONOMICKÉ FÓRUM

Dňa 4. júna 2018 sa v Hoteli Holiday Inn v Žiline konalo ČESKO-SLOVENSKÉ EKONOMICKÉ FÓRUM, ktoré organizovala agentúra SARIO v rámci národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ. Viac info »

Obchodovanie s ohrozenými druhmi chránenými dohovorom CITES

11.6.2018

Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES) bol podpísaný v roku 1973 vo Washingtone. V Slovenskej republike nadobudol účinnosť dňa 28. mája 1992 (v čase bývalej ČSFR). Slovenská republika prevzala záväzky Dohovoru neprerušene od 1. januára 1993. Jeho cieľom je zabezpečiť, aby medzinárodný obchod s exemplármi živočíchov a rastlín neohrozoval ich prežitie vo voľnej prírode. Dohovor reguluje najmä obchod s exemplármi pochádzajúcimi z voľnej prírody, ale kontroluje aj obchod s umelo vypestovanými rastlinami alebo živočíchmi odchovanými v zajatí. Kontrola medzinárodného obchodu sa uskutočňuje prostredníctvom povolení, ktoré musia sprevádzať každú zásielku exemplárov CITES. Tieto povolenia vydáva výkonný orgán CITES, ktorým je v Slovenskej republike Ministerstvo životného prostredia SR a kontrolujú ich colné orgány. Viac info »

DUÁLNE VZDELÁVANIE

1.6.2018

ŠTÁTNY INŠTITÚT ODBORNÉHO VZDELÁVANIA SLOVENSKÁ ŽIVNOSTENSKÁ KOMORA Vás pozývajú na odborný seminár DUÁLNE VZDELÁVANIE dňa 28.6.2018 (štvrtok) od 10.00 do 13.00 hod., registrácia od 9.30 hod. v ŠIOV, DUAL POINT Žilina, Kragujevská 1, 010 01 ŽILINA. Viac info »

EP4A Worskhop: Partnerstvá pre budúcnosť – Ako spoluprácou podporiť posilnenie duálneho vzdelávania

11.5.2018

V národnom výstavisku Agrokomplex Nitra, sa v dňoch 26.-27.apríla 2018 konala celoštátna prezentačná výstava „Mladý tvorca 2018“, ktorej cieľom je nielen podporiť stredoškolské vzdelávanie ale najmä systém duálneho vzdelávania a vytvorenie priestoru pre nadviazanie resp. prehĺbenie spolupráce stredných odborných škôl so zamestnávateľmi, malými strednými podnikmi ale aj zamestnávateľskými zväzmi a profesijnými združeniami. Viac info »

Aktuálna ponuka učebných miest v duálnom vzdelávaní otvára žiakom množstvo príležitostí

7.2.2018

Voľba budúceho povolania vo väčšine prípadov nie je jednoduchá a vyžaduje si čas na zváženie viacerých možností. Štátny inštitút odborného vzdelávania spracoval pre budúcich stredoškolákov a ich rodičov aktuálnu ponuku učebných miest v duálnom systéme vzdelávania, ktorý spája vzdelávanie žiakov v škole s praxou priamo u zamestnávateľa. Viac info »

Manuál pre rodičov

6.12.2017

Milí rodičia, ak má Vaše školopovinné dieťa talent pre niektorý z druhov umenia a na budúci rok má záujem študovať na strednej škole, Slovenská živnostenská komora pre Vás pripravila užitočný manuál s prezentáciou stredných umeleckých škôl spadajúcich do jej pôsobnosti. Viac info »

Formovanie efektívnej komunikácie PRAX – VZDELÁVANIE v kreatívnych odvetviach

20.11.2017

Pozývame vás na podujatie pod názvom "NOVÝ KONCEPT Formovanie efektívnej komunikácie PRAX – VZDELÁVANIE v kreatívnych odvetviach", ktoré sa bude konať dňa 23.novembra 2017 10.00–13.00, Galéria dizajnu Satelit, SCD Hurbanove kasárne, Kollárovo námestie 10, Bratislava

Umelecký remeselník tvorí vlastnoručné unikáty

12.10.2017

Život v 21. storočí otvoril pre nás všetkých tzv. bránu do nekonečných možností. Dnes sa už môžeme dostať azda kamkoľvek. Môžeme sa spojiť s kýmkoľvek a objavovať neustále neobjaviteľné a človekom neprebádané miesta. Cieľavedomých, emancipovaných a skoro ničím nezastaviteľných je nás veľa. Viac info »

Zhromaždenie členov Krajskej zložky komory Banská Bystrica

29.9.2017
Zhromaždenie členov Krajskej zložky komory Banská Bystrica

V súlade s § 8 ods. 3 písm. d) zákona č. 126/1998 Z. z. o SŽK, Článkom 12.1.1 platného Štatútu SŽK a schváleným uznesením Predstavenstva Slovenskej živnostenskej komory č. 57-17 sa dňa 20. septembra 2017 v Banskej Bystrici na Hornej 13 konalo Zhromaždenie členov Krajskej zložky komory Banská Bystrica, ktoré bolo uznášaniaschopné. Jedným z bodov programu bola aj voľba do orgánov Slovenskej živnostenskej komory, na základe ktorej bol za predsedu Krajskej zložky komory jednomyseľne zvolený JUDr. Tomáš Suchý, za členov Predstavenstva KZK okrem neho aj Mgr. Lukáš Piliar, Mgr. Róbert Mizerák, Iveta Launová a Zuzana Murtinová, za členov.. Viac info »

Špeciálna linka pre živnostníkov a právnické osoby

18.8.2017

Viac užitočnejších informácií z oblasti daní pre malých a stredných podnikateľov. Taký je cieľ novej špecializovanej linky call centra, ktorá vznikla práve pre potreby živnostníkov. Finančná správa ju spustila 1. augusta. Viac info »

Podnikajme v zahraničí

8.8.2017

Podnikateľské centrum Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky vypracováva týždenne prehľad hospodárskych aktualít zo zahraničia, ktorý zverejňuje aj na portáli „Podnikajme v zahraničí“. V prípade, že chcete nahlásiť adresu na zasielanie, pošlite e-mail na adresu bizinfo@mzv.sk.

Zhromaždenie delegátov Slovenskej živnostenskej komory

8.8.2017
Zhromaždenie delegátov Slovenskej živnostenskej komory

Dňa 19. mája 2017 sa v Hoteli ASTRA v Bratislave konalo už 23. Zhromaždenie delegátov Slovenskej živnostenskej komory, ktorí si ako každý rok v tomto období okrem iného vypočuli správu o činnosti SŽK v roku 2016 prednesenú jej predsedníčkou Mgr. Danielou Jaslovskou, na konci ktorej oboznámila delegátov aj s niekoľkými návrhmi úprav Štatútu SŽK odporučených ZD SŽK na schválenie Predstavenstvom SŽK.

Viac info »

Zasadnutie Predstavenstva Slovenskej živnostenskej komory

8.8.2017

V podvečer pred konaním Zhromaždenia delegátov SŽK, teda 18. mája 2017 sa uskutočnilo zasadnutie Predstavenstva SŽK, ktorého sa zúčastnili všetci jeho členovia a ktoré otvorila a viedla predsedníčka SŽK Mgr. Daniela Jaslovská. Na zasadnutí sa predovšetkým preberala príprava a organizačné zabezpečenie nasledujúceho Zhromaždenia delegátov SŽK, boli navrhnuté a prerokované úpravy Štatútu SŽK, ktoré budú prednesené delegátom ZD SŽK. Taktiež boli potvrdené a schválené nové nominácie do pracovných skupín a výborov Rady vlády pre odborné vzdelávanie a prípravu, niektorých ministerstiev či iných štátnych inštitúcií.

Zasadnutie Predstavenstva Slovenskej živnostenskej komory

Predsedníčka SŽK informovala členov P-SŽK, že Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky vyhovel prihláške Slovenskej živnostenskej komory a zapísal dňa 29. 3. 2017 do registra logo SŽK ako ochrannú známku.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE !

8.8.2017

Slovenská živnostenská komora (ďalej len „SŽK“) ako subjekt zriadený zákonom č. 126/1998 Z. z. o Slovenskej živnostenskej komore podniká v zmysle živnostenského oprávnenia vydaného Okresným úradom Žilina, odborom živnostenského podnikania. V rámci svojej podnikateľskej činnosti SŽK požiadala o zápis individuálnej ochrannej známky Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, ktorý vyhovel prihláške SŽK o zápis ochrannej známky a dňa 29. 3. 2017 zapísal kombinovanú ochrannú známku pod číslom 244675 v znení „SŽK“ v nižšie uvedenom grafickom zobrazení:

Logo SŽK

V prípade Vášho záujmu o používanie loga SŽK pri bežnom styku s verejnosťou a Vašimi partnermi je potrebné, aby ste o schválenie užívania loga SŽK písomne požiadali Predstavenstvo SŽK zaslaním na adresu Úradu komory uvedenú v kontaktoch.

Dôrazne preto upozorňujeme, že používanie uvedeného loga v akejkoľvek forme (elektronická, tlačová, a pod.) bez schválenia Predstavenstvom SŽK je neprípustné.

V prípade neoprávneného používania loga SŽK bude Predstavenstvo SŽK nútené využiť všetky dostupné právne kroky k odstráneniu stavu protiprávneho používania loga SŽK.

Úrazové dávky v prípade pracovného úrazu žiaka strednej školy

21.7.2017

Do elektronickej poradne Sociálnej poisťovne bola dňa 22. júna 2017 doručená žiadosť vo veci uplatnenia nároku na úrazové dávky v prípade pracovného úrazu žiaka strednej školy. Prečítajte si stanovisko sociálnej poisťovne k predmetnej veci.

Duálne vzdelávanie sa opäť posúva o krok vpred

Bratislava – 10. mája 2017 - Štátny inštitút odborného vzdelávania v spolupráci so zamestnávateľmi štartuje zajtrajším dňom školenia pre inštruktorov. Školenie pre prvých desať z nich sa uskutoční 11. a 12. mája 2017 v Senci. Následne bude do konca júna vyškolených ďalších 40 inštruktorov. Jednotlivé termíny sú stanovené na týždennej báze tak, aby k začiatku nového školského roka (2017/2018) boli inštruktori pripravení venovať sa žiakom na pracoviskách zamestnávateľov zapojených do duálneho vzdelávania. Viac info »

Novela Zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora

13.4.2017

radi by sme Vás informovali, že 1.2.2017 vstúpila do platnosti novela Zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora. Podľa nej každý podnikateľ, ktorý chce byť dodávateľom alebo obchodným partnerom štátu sa musí zaregistrovať v osobitnom registri partnerov verejného sektora cez oprávnenú osobu, ktorou je aj advokát.

Tento zápis však môžu dotknuté subjekty uskutočniť výlučne prostredníctvom oprávnenej osoby, ktorou môže byť tiež advokát. Advokátska kancelária JUDr. Róbert Hronček, s.r.o. je plne pripravená poskytnúť Vám komplexné služby oprávnenej osoby, súvisiace so zápisom do registra partnerov verejného sektora. K dnešnému dňu evidujeme už viac ako 60 úspešných zápisov do registra partnerov verejného sektora vykonaných našou kanceláriou. Viac info »

VYHODNOTENIE SÚŤAŽE INTERBEAUTY TROPHY 2017

13.2.2017

Dňa 10. februára 2017 sa konala celoštátna súťaž v účesovej tvorbe a dekoratívnej kozmetike – INTERBEAUTY TROPHY 2017 - počas 32. medzinárodného veĺtrhu kozmetiky Interbeauty v areáli Incheba Expo Bratislava.

Viac info »

BOZP u živnostníka Duálne vzdelávanie Rozhodcovský súd SŽK
Partneri
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
SŽK je členom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR
Užitočné odkazy